Ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия

Проекти


Период на изпълнение:  10/2015 – 09/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Проект CARISMAND, посветен на ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия, има за цел да изследва въпроси, свързани с нивото на готовност, реакциите при бедствия и възстановяването след такива събития и влиянието на културните нагласи на отделните членове на обществото и на самото общество върху тези въпроси. Културата в този контекст се разбира като онези особени характеристики на дадена група от хора, които се формират от влиянието на фактори, които се простират от ценностите, историята, литературата, езика, религията и стигат до традиционната кухня, социалните привички или музиката и изкуството на тази група от хора. Културните фактори играят значима роля в определянето на начина, по който тези хора реагират в стресови ситуации, участват в преодоляването на кризи и приемането на хуманитарна помощ при бедствено положение. Тези фактори обаче биха могли да се отразят отрицателно върху опитите за предоставяне на компетентна помощ поради неразбирането им от съответните лица, както и поради културните нагласи на пострадалите при дадено бедствие хора. Проектът разглежда рисковете като необективна категория, която е създадена под влияние на обществени и културни фактори. По тази причина при справяне с бедствени положения предприемането на действия, които държат сметка за местните културни особености, ще бъде не само по-ефективно, но същевременно ще подобри уменията на дадена общност за справяне с бедствия.

Проект CARISMAND цели да установи които са тези фактори, да изследва и идентифицира съществуващите празноти, както и да открие възможности за подобряване на политиките и процедурите във връзка с преодоляването на бедствени положения. Проектът има за цел да разработи и набор от мерки, които да държат сметка за тези културни особености и по този начин да подпомогнат работата на специалистите по справяне с бедствия. Тази цел ще бъде постигната, първо, чрез установяване на връзките и празнотите между справянето с бедствени положения, културните възприятия и разбирането за риск от възможно най-широка интердисциплинарна перспектива, и второ, чрез разработването на затворен цикъл на обратна връзка между участниците в дейностите по преодоляване на последиците от бедствия и самите граждани. Целта е да се установят, проверят на практика и формулират ясно предложения за най-добри практики, които държат сметка за описаните културни фактори. Проектът се основава на подход, който изследва както природните, така и бедствията, провокирани от човешка дейност, и такива, свързани с технически дейности, като поставя в центъра на вниманието специфични аспекти, които влияят върху възприятията за риск в контекста на културните фактори. Този подход е илюстриран от въпроси като налице ли е умисъл при причиняването на съответното бедствие, доколко „видими“ са опасностите, както и различните времеви измерения на едно бедствие и др.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020, покана за представянето на предложения H2020-DRS-2014 „Устойчивост на бедствия: опазване и осигуряване на обществото, включително и адаптиране към промяна на климата“, тема DRS 21-2014 „Етични/Социални измерение“, тема 2: „По-добро разбиране на връзките между култура, възприятие за риск и справяне с бедствени положения“. CARISMAND е създаден в рамките на изследователската мрежа LexConverge под ръководството на проф. Джоузеф Канатачи като част от екипа на Университета в Грьонинген, Холандия.

Фондация „ЛИБРе“ участва в проекта наред с още 21 партньорски организации от 11 различни страни.

Екипът на организацията координира дейностите по публичност и информираност на заинтересованите страни и организирането на публични събития в рамките на работен пакет № 10, а също така участва и при подготовката на годишните срещи с граждани и експерти. Организацията участва активно и във всички останали работни пакети.