Международно сътрудничество


The European AI Alliance

Европейският Алианс за изкуствен интелект е форум на заинтересовани страни, създаден с цел широка и открита дискусия за всички аспекти на развитието на изкуствения интелект (ИИ) и въздействието му върху икономиката и обществото. Алиансът се ръководи от експертна група на високо равнище по въпросите на интелектуалната собственост (AI HLEG), която се състои от 52 експерти, подбрани от Европейската комисия за тази задача. AI HLEG ще се съсредоточи върху два основни резултати, за които ще се търси принос от членовете на Европейския Алианс за ИИ:

(1) Изготвяне на етични насоки за развитие на ИИ, които ще предоставят насоки за прилагането на етичните принципи при разработването и разгръщането на ИИ и ще се основават на работата на Европейската група по етика в науката и новите технологии и на Агенцията на Европейския съюз за основните права; и

(2) Подготовка на средносрочни и дългосрочни препоръки относно политиката по отношение на предизвикателствата и възможностите, свързани с ИИ, които ще бъдат включени в процеса на разработване на политики, процеса на законодателна оценка и разработването на дигитална стратегия от следващо поколение.

В допълнение към научноизследователската си дейност, през 2018 г. Фондация „ЛИБРе инициира и разработи мултидисциплинарна дисциплина, която има за цел да изследва обществените последици от разработването и използването на ИИ и да предложи практически разрешения за преодоляване на предизвикателствата от етично, правно, социално и икономическо естество. „Отговорен ИИ: Етични, правни, социални и икономически аспекти“ е първият и единствен в България цялостен академичен учебен курс, който разглежда правните и етични аспекти на системите с изкуствен интелект; разработен е специално за магистърска програма „Изкуствен интелект” към Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и се предлага като изборна за няколко други специалности.

Фондация „ЛИБРе“ се присъедини към Алианса през 2019 г.Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

Българска асоциация по информационни технологии

От септември 2017 г. Фондация „ЛИБРе е асоцииран член на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Ще търсим общ диалог по теми като развиването на пазар за разходно-ориентирани технологии; организиране на съвместни инициативи за повишаване на цифровата компетентност на гражданите; повишаване на професионализма и установяване на лоялни партньорски отношения на българския пазар на информационни и комуникационни технологии в условия на свободна и прозрачна конкуренция; подпомагане на държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието на информационните и комуникационни технологии, както и при контрола на тяхното изпълнение; и съдействие за развитие и усъвършенстване на образователната система в Република България в областите ИКТ и право на ИКТ.

Партньорството с БАИТ е естествено продължение на последователните усилия на организацията за развитие на ИТ пазара чрез експертно прилагане на правото на информационните и комуникационните технологии в неговото многообразие и хоризонталност, и инициативите на организацията да консултира малки и средни предприятия при разработване на специализирани ИТ системи и приложения, по въпроси на неприкосновеността на личния живот, интелектуална собственост, обществени поръчки и т.н.

В качеството си на член на БАИТ, Фондация „ЛИБРе“ развива активна позиция по редица въпроси в областта на правните аспекти на информационните технологии в европейски мащаб. От м. януари 2018 г. членове на екипа на Фондацията участват в две от работните групи към DIGITAL EUROPE, като предоставят становища в сферите:

Работна група „Дигитална трансформация“: собственост върху данните, достъп до и повторно използване на информация и данни и Интернет на нещата;

Работна група „Неприкосновеност на личното пространство и сигурност“: защита на личните данни, международен обмен на данни и трансфери към трети страни, кибер защита, и достъп до данни от страна на разследващите органи.

През м. февруари 2018 г. БАИТ сформира Работна група „Индустрия 4.0“, която има за цел:

активно участие в политиките на ЕС в сферата на Индустрия 4.0;

предоставяне на експертен потенциал в усилията на правителството в тази сфера за приемане на политика за Индустрия 4.0;

координиране дейността с други организации, активни в областта на Индустрия 4.0, и участие в събития по темата;

обмяна на опит и знания в областта на информационните технологии в производството;

популяризиране на съществуващи стандарти в тази област;

разработване на демонстративни (пилотни) проекти за Индустрия 4.0; и

осъществяване на контакти с подобни групи от ЕС.

Приоритетни технологии за дейността на Работна група „Индустрия 4.0“ са: Industrial Internet Of Things (IIoT), Digital Manufacturing, Industrial Clouds, Robots & Authonomous Vehicles, и др. Фондация „ЛИБРе“ участва в работната група чрез двама свои експерти, бидейки единствената организация с експертиза в правните аспекти на тези технологии.European Digital Rights (EDRi)

От началото на 2018 г. екипът на Фондация „ЛИБРе подкрепя дейността на European Digital Rights (EDRi) на национално ниво чрез преводи, предоставяне на информация и др., свързани с дейността и тематичните кампании на организацията.

EDRi е сдружение на граждански и правозащитни организации от цяла Европа с основна цел защита правата и свободите в цифровата среда. Основните приоритети на EDRi за следващите години са защита на личния живот, наблюдение, неутралност на мрежата и реформа на авторското право.
International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Представители на екипа на Фондация „ЛИБРе са членове на International Association of Privacy Professionals (IAPP) - най-мащабната световна общност, посветена на неприкосновеността на личното пространство и защитата на личните данни. Асоциацията предоставя ресурси и обучение и подпомага специалистите в успешното управление на личните данни и на свързаните с тях рискове за неприкосновеността.

Неприкосновеността на личното пространство и защитата на личните данни са основна сфера на дейност за Фондация „ЛИБРе“. Наред с консултациите, които експертите ни предоставят на малки и средни предприятия и юридически лица с нестопанска цел, инициираме и дейности за цялостно повишаване на осведомеността в обществото, като серията от кратки анимирани видео материали в областта на защитата на личното пространство, публикувана в началото на 2017 г.U-space Community Network

CORUS - Концепция за експлоатация на европейските UTM системи, е проект по Програма Хоризонт 2020, създаден в контекста на дейността на SESAR. Събирайки експерти от авиацията (на летателни апарати и дронове), изследователските и академичните среди, Консорциум CORUS има за цел да разработи концепция за експлоатация на U-Space - европейската система за управление на дронове.

Изхождайки от модела на U-Space и от обновения Основен план за управлението на въздушния трафик, проектът ще изработи подробни дефиниции на услугите, необходими за процесите на работа с дронове, ползващи въздушното пространство под 150 метра височина, в следващите две години. Проектът е ръководен от Консултативен съвет от 22 членове и от нарастваща U-space Общност на заинтересованите страни (U-space Community Network).

В съответствие с инициативите и усилията на Фондация „ЛИБРе” да подкрепи развитието на националната правна рамка за безпилотни летателни апарати, организацията се присъедини към U-space Общността през февруари 2018 г.Digital Skills and Jobs Coalition

От януари 2017 г. Фондация „ЛИБРе е част от европейската Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии (Digital Skills and Jobs Coalition). Коалицията обединява различни партньори (държави-членки, компании, социални партньори, неправителствени организации и образователни институции) в усилията да се удовлетвори търсенето на цифрови умения в Европа, които са важна част от днешното цифрово общество и икономика.

В ЛИБРе отчитаме, че целите и принципите в Хартата на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии отговарят на нашите мисия и ценности. Ето защо решихме да дадем своя доброволен принос към европейските усилия за:

Образование и обучение за младите хора в цифрови професии, така че да има достатъчно талантливи млади професионалисти, с активно дамско участие, готови да започнат работа и да запълнят нарастващия брой незаети позиции за ИКТ специалисти в Европа.

Повишаване квалификацията и преквалификация на работната сила в Европа към необходимите цифрови компетенции, осигуряващи продуктивност на работното място и конкурентоспособност при кандидатстване за работа.

Модернизиране на образователната ни система, за да бъде тя адекватна в цифровия век, като се включат цифровите умения на всички нива на обучение.

Подобряване на цифровите умения на всички граждани, за да имат активна роля в модерното общество, както и засилване на социалното приобщаване.

Повече информация и полезни ресурси можете да намерите на уеб страницата на коалицията.LexConverge Network

LexConverge е консорциум от водещи академични и изследователски центрове и правни организации, който развива интердисциплинарна дейност във връзка с правните аспекти на възникващите и изменящите се технологии. С присъствие във всяка страна-членка на ЕС, както и с нарастващо участие от Африка, Австралия и Северна Америка, LexConverge цели да улесни формирането на мултидисциплинарни екипи за осъществяването на консултации и изследователски проекти.

Основната цел на LexConverge е да събере на едно място учени и практикуващи за развиване на съвместна работа и разработване на предложения за изследователски проекти към финансиращи институции като Европейската комисия и др. Консорциумът също така предоставя платформа за дискусии и сътрудничество в развитието на интердисциплинарна изследователска работа по въпроси в сферата на правото и технологиите.

Експертите на Фондация „ЛИБРе имат дългогодишен опит като част от LexConverge и са доказали професионализма си в работата по проекти, свързани с регулиране на цифровото общество, сигурност, защита на личния живот и други сфери. От 2015 г. Фондация „ЛИБРе“ e и институционален партньор на LexConverge.

Следете страницата Новини за актуална информация по съвместните ни дейности.