Профил


Фондация „ЛИБРее българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., с цел да допринесе за развитието на държавните политики в дигиталното общество и проникването на технологиите във всяка професионална област и личния живот.

Организацията развива дейността си в сферите цифрово общество и дигитални права на гражданите, управление на информацията, развитие и защита на интелектуалната собственост в електронното пространство, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност, електронно управление и електронно правосъдие като реализира приложни изследвания в областта на информационните технологии, организационно поведение и правото, разработва интерактивни решения, комуникационни стратегии и платформи за развитие, организира кампании за повишаване на осведомеността по ключови въпроси от сферите на компетенция, извършва издателска дейност и обучения.

Сред ключовите ни цели са:

подпомагане на националните органи и европейските институции при разработване на секторни и общностни политики при навлизане и използване на новите технологии в рамките на тяхната дейност и при управлението на технологиите в обществения живот, включително чрез установяване на прозрачност, отчетност, сигурност, стабилност и демократично участие в информационното общество;

подпомагане на компетентните органи на национално и европейско ниво при формиране на политики чрез иницииране, съдействие и провеждане на дейности по реализирането на научни и приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие;

запознаване и повишаване на осведомеността на заинтересованите лица с постиженията на експертните общности с цел откриване на нови пътища и форми за интегриране на съвременните технологии във всекидневието;

реализиране на проекти, свързани с развитието на Интернет и информационните технологии и тяхното приложение в различни професионални сфери, изкуството, личностното и общностното израстване и сигурност.

През 2017 г. Фондация „ЛИБРе“ е вписана в Регистъра за научната дейност в Република България и се нарежда сред официално признатите научни организации в страната.


Фондация "ЛИБРе" не предоставя безплатни правни консултации и други форми на правна помощ и съдействие. Информацията на сайта не следва да се разглежда като правен съвет и предприемането на действия въз основа на тази информация е с риск и отговорност на ползващите я лица.