Правила на Фондация „ЛИБРе“ за защита на личните данни


Настоящият документ съдържа Правилата за събиране, обработка и защита на личните данни на потребителите при използването на услугите, предлагани от Фондация „ЛИБРе“ - юридическо лице с нестопанска цел, учредено и осъществяващо дейност в съответствие със законите на Република България, регистрирано под фирмено дело № 220/2015 в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) към Софийски градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ 176860854, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, ул. „Димитър Петков” №64, вх. Б, ет. 3 („Правилата“).

Правилата уреждат отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до потребителите на услугите, достъпни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, намиращ се на адрес: http://www.libreresearchgroup.org/, в качеството ѝ на администратор на лични данни.




ДЕФИНИЦИИ
ЧЛЕН 1.

(1) За прилагането и тълкуването на настоящите Правила, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

1. „Информационна система“ – всяко конкретно устройство или комбинация от взаимосвързани подобни устройства, което или измежду които поне едно е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

2. „Електронна препратка“ – хипервръзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

3. „Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация“ – физическото или юридическото лице, което предоставя споделени хостинг услуги.

4. „Фондация ЛИБРе“ – юридическо лице с нестопанска цел, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, регистрирано под фирмено дело № 220/2015 в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) към Софийски градски съд, ЕИК по БУЛСТАТ 176860854, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, ул. „Димитър Петков” 64, вх. Б, ет. 3.

5. „Потребител“ – всяко лице, което под каквато и да е форма използва информационните услуги или съдържанието, предоставяни от уебсайта, администриран от Фондация „ЛИБРе“.

6. „Случайно събитие“ – непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

7. „Споделени хостинг услуги“ – включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно исково пространство, намиращо се в инфраструктурата на доставчика на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ Фондация „ЛИБРе“ и доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите.

8. „Съдържание“ – всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта от Фондация „ЛИБРе“ и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

9. „Уебсайт“ – съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).

10. „Уебсайтът на Фондация ЛИБРе“ – уебсайт разработен, ръководен и администриран от Фондация „ЛИБРе“ и достъпен на адрес http://www.libreresearchgroup.org, чрез който на потребителя се предоставят различни информационни услуги и съдържание, които са предмет на настоящите правила.

11. „Услуги“ – услугите, предоставяни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.

12. „Уеб страница“ – хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).

13. „Неправомерни действия“ – действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.

(2) В приложимите случаи думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.




ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛЕН 2. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни, отнасящи се до потребителите на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, се извършва от Фондация „ЛИБРе“. Фондация „ЛИБРе“ е регистрирана като администратор на лични данни в „Регистъра н администраторите на лични данни и водените от тях регистри“, поддържан от Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с идентификационен № 419473.
ЧЛЕН 3. Обработването на личните данни се извършва в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и приложимите норми на действащото българско и европейско законодателство. Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на съдържанието и услугите, предоставяни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“.
ЧЛЕН 4. Личните данни на потребителите на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ се съхраняват за период от време, не по-дълъг от необходимия на Фондация „ЛИБРе“ за предоставянето на съдържанието и услугите, както и за други цели, изрично посочени в общите условия или предвидени със закон.



КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО
ЧЛЕН 5.

(1) С цел предоставяне на услугите, Фондация „ЛИБРе“ може да събира, съхранява и обработва доброволно предоставена от потребителя информация, която може да включва, но не се ограничава до име, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер и друга информация, отнасяща се до физическо лице.

(2) Информацията по т. 2 се съхранява и обработва от Фондация „ЛИБРе“ с цел предоставяне на конкретни услуги, които по своята същност изискват обработването на лични данни, отнасящи се до физическо лице, като например регистрация за участие в обучения, семинари, конференции, конкурси и др., организирани от Фондация „ЛИБРе“, изпращане на информационни бюлетини по електронна поща и др.

ЧЛЕН 6.

(1) С цел предоставяне на услугите и подобряване на тяхното качество, Фондация „ЛИБРе“ може автоматично да съхранява определена информация, която компютър или друго крайно устройство на потребителя изпраща към сървъра на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация във връзка с активността на потребителя.

(2) Информацията по ал. 1 се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация. Тази информация може да включва данни за:

1. посетени от потребителя уеб страници от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, уебсайтове, пренасочили потребителя към уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, и уебсайтове, посетени от потребителя чрез електронни препратки, поместени на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“;

2. дата и час на посещенията по т. 1;

3. публичен IP адрес на крайното устройство на потребителя;

4. вид, наименование и версия на използвания от потребителя интернет браузър;

5. ключови думи, използвани от потребителя за търсене на информация в уебсайта на Фондация „ЛИБРе“;

6. брой потребители, посетили определена уеб страница от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“;

7. брой кликвания върху електронни препратки от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ и др.

ЧЛЕН 7. Освен в случаите по чл. 5 и 6, Фондация „ЛИБРе“ има правото да събира, обработва и използва журнални файлове, съдържащи напр. дата, час, източник на връзката – IP адреси, когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и журнални файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от потребителя в хода на използване на услугите или за идентифицирането на потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.
ЧЛЕН 8.

В приложимите случаи, при предоставяне на услугите Фондация „ЛИБРе“ може да съхранява информация и да получава достъп до информация, съхранена на крайното устройство на потребителя, която обработва с цел:

1. осигуряване нормалния и качествен достъп на потребителя до услугите с всичките им функционални възможности;

2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на услугите и съответно информирането за липсата на такива;

3. проследяване и предотвратяване на многократни регистрации от един и същи потребител и извършването на неправомерни действия;

4. визуализиране или скриване на елементи от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, които имат специфични изисквания, съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на потребителя, като напр. широчина на екран, разделителна способност и др.;

5. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ съобразно предпочитанията и настройките на потребителя;

6. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ съобразно предпочитанията и настройките на потребителя.

ЧЛЕН 9. Информацията по чл. 5, 6 и 8 няма да бъде свързвана с друга информация и няма да бъде използване за идентифициране на потребителя, освен в предвидените с настоящите правила случаи.
ЧЛЕН 10. Фондация „ЛИБРе“ при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или разкрива информация, съдържаща лични данни на потребителя, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном; разкриват расов или етнически произход; или разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели.



СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЧЛЕН 11. С използването на услугите, предоставяни чрез уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, потребителят потвърждава, че дава недвусмислено своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните данни, които се отнасят до него, съгласно настоящите правила.
ЧЛЕН 12. Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на общите условия и настоящите правила.
ЧЛЕН 13.

Текстът на настоящите правила е достъпен в Интернет на български и на английски език на уеб страници с адрес:

http://libreresearchgroup.org/bg/a/privacy-policy

http://libreresearchgroup.org/en/a/privacy-policy

във формат, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане.




ОТГОВОРНОСТ
ЧЛЕН 14. Фондация „ЛИБРе“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна на Фондация „ЛИБРе“ по повод на предоставяне на услугите.
ЧЛЕН 15. В случаите на непреодолима сила, случайно събитие или неправомерни действия на трети лица Фондация „ЛИБРе“ не отговаря за неизпълнението на задълженията си съгласно настоящите правила, но уведомява в едномесечен срок писмено засегнатите потребители относно възможните последици от неизпълнението за защитата на личните данни, отнасящи се до тях.



ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
ЧЛЕН 16.

(1) В качеството си на администратор на лични данни Фондация „ЛИБРе“ предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните на потребителя от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. При всяко обработване, което включва предаването на съответните лични данни по електронен път, Фондация „ЛИБРе“ предприема специални мерки за защита на данните. Тези мерки включват, но не се изчерпват с:

1. техническите и организационните мерки, предприети от Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация;

2. използване на пароли с достатъчна дължина и сложност за ограничаване на достъпа на трети лица до съдържанието на уебсайта на Фондация „ЛИБРе“, което не е публично достъпно;

3. криптиране на връзката между крайното устройството на потребителя и уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ посредством SSL сертификат.

(2) Всички мерки по ал. 1 са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

ЧЛЕН 17. Във всякакви регистрационни и други форми, които изискват идентифициране на потребителя, Фондация „ЛИБРе“ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните по чл. 11 и последиците от отказ за предоставяне. С цел избягването на всякакви съмнения, в съответните регистрационни форми предоставянето на данни, отбелязани като задължителни, е задължително условие за успешна регистрация и всяко непредоставяне на същите представлява пречка за достъп до услугите, които изискват регистрация.



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЧЛЕН 18.

Потребителят може по всяко време да упражни предоставените му от действащото българско законодателство права, които включват, но не се изчерпват с:

1. правото на достъп до личните му данни, обработвани от Фондация „ЛИБРе“;

2. правото да коригира или актуализира личните си данни, обработвани от Фондация „ЛИБРе“;

3. правото да поиска от Фондация „ЛИБРе“ да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;

4. правото да поиска от Фондация „ЛИБРе“ да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия от страна на Фондация „ЛИБРе“.

ЧЛЕН 19. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняване на и/или достъпа до информация, съхранена на крайното му устройство. Извършването на този отказ и/или изтриването на бисквитки от потребителя може да доведе до цялостна или частична невъзможност на потребителя да осъществява достъп до уебсайта на Фондация „ЛИБРе“ и/или услугите, за което Фондация „ЛИБРе“ не носи отговорност.
ЧЛЕН 20. Потребителят има правото по всяко време да получава информация от Фондация „ЛИБРе“ за данните, които се запазват на крайното му устройство, чрез изпращане на запитване до Фондация „ЛИБРе“ на следния адрес на електронна поща: office@libreresearchgroup.org.
ЧЛЕН 21. В случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили неправомерни действия по смисъла на настоящите правила или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Фондация „ЛИБРе“ има право да предостави информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи за предприемането на приложимите съгласно действащото законодателство мерки.



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ЛИБРе“
ЧЛЕН 22.

Фондация „ЛИБРе“ се задължава да не разкрива лични данни, отнасящи се до потребителя и да не предоставя на трети лица – държавни органи, дружества, физически лица и др. – събрани съгласно настоящите правила лични данни, освен в случаите, когато:

1. това е предвидено в настоящите правила или когато потребителят е дал изрично своето съгласие при регистрацията или на по-късен етап;

2. информацията е поискана от държавни органи, съдебни или други институции, които по силата на приложимото законодателство са компетентни да изискват и получават подобна информация по надлежния за това ред;

3. разкриването на лични данни е необходимо за защита на правата и законните интереси на Фондация „ЛИБРе“;

4. данните се предоставят на обработващи личните данни, извършващи тази дейност от името на Фондация „ЛИБРе“, които осигуряват достатъчни гаранции за техническа и организационна сигурност, която следва да бъде съблюдавана при извършването на обработката. Обработващите лични данни са задължени да обработват данните единствено и само под стриктните инструкции на Фондация „ЛИБРе“ и нямат правото да използват или обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на потребителя за други цели, освен за целите, предвидени в настоящите правила;

5. други случаи, предвидени в закона или в общите условия.

ЧЛЕН 23.

Фондация „ЛИБРе“ може да съхранява върху компютъра или друго крайно устройства на потребителя „бисквитки“ (cookies) - малки текстови файлове, обичайно състоящи се от букви и цифри, които се запазват от устройството, чрез което потребителят може да получи достъп до определени уеб страници, които дават възможност да бъде възстановена информацията относно конкретния потребител чрез разпознаване на неговото крайно устройство и/или уеб браузър. Бисквитките, използвани от Фондация „ЛИБРе“, не съдържат каквато и да е информация, която позволява идентификацията на потребителя. Фондация „ЛИБРе“ използва следните видове бисквитки:

1. „постоянни бисквитки“, които се запазват на крайното устройство на потребителя, докато последният не ги изтрие. Постоянните бисквитки могат да бъдат премахнати от потребителя чрез следването на инструкциите, които използвания от потребителя браузър предоставя. Бисквитките, използвани от Фондация „ЛИБРе“, съдържат идентификационен номер, който спомага за идентификацията на използваните от потребителя уеб браузър и/или крайно устройство;

2. „уеб-аналитични бисквитки“, обработвани от Google чрез Google Analytics и използвани за статистически и аналитични цели. За по-детайлна информация относно тези бисквитки, моля посетете сайта на Google Developers. Фондация „ЛИБРе“ няма достъп до и контрол върху употребата на уеб-аналитичните бисквитки.

Настоящите правила са приети с решение на управителя на Фондация „ЛИБРе“ на 21.04.2017 г. и влизат в сила на 21.04.2017 г. Всички последващи промени в правилата ще бъдат ефективни от датата, посочена със съответните изменения.

© 2017 Фондация „ЛИБРе“