Александра Цветкова

Александра Цветкова

Директор


Резюме

Александра Цветкова е учредител и управляващ директор на Фондация „ЛИБРе“.

Завършва Софийския университет, Факултет по математика и информатика (2007 г.), като бакалавър по информатика, и по-късно продължава образованието си, специализирайки в направленията електронен бизнес и електронно управление в същия университет (магистърска степен по информатика, 2010 г.). През 2009 г. успешно завършва специализирана шестмесечна програма по управление на европейски проекти.

От 2008 г. подпомага активно публичния сектор при взимането на стратегически решения и управлението на съвременните политики в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и развитието на правото като цяло на национално и европейско ниво. Практиката й през последните години е свързана главно с правните аспекти при използването на ИКТ в дейността на правителството и съдебната система - електронна идентификация, режим на информацията, електронно управление, електронно правосъдие, комплексно административно обслужване и организационно развитие на централно ниво, обществени поръчки и т.н.; като с нейно участие са реализирани редица стратегически и законодателни инициативи в тези области.

През годините отговаря за цялостното управление и изпълнение на повече от 75 проекта и инициативи с мултидисциплинарен характер, включително планиране, цялостна координация и изпълнение на проектните дейности, управление на финансови и времеви ресурси, управление на екипи, комуникация с целевите групи, отчетност. В качеството си на експерт участва в изготвянето на правно-организационни анализи; провежда проучвания от социално-икономически характер; консултира в областта на ИКТ правото и организационно преструктуриране и изготвянето на законодателни актове в областта на ИКТ и на защитата на лични данни; организира обучения и публични събития, участва като модератор на публични събития и фокус-групи и като обучител по теми в областта на правните аспекти на информационните технологии.

Притежава специфичен опит в планирането и организирането на събития и комуникационни стратегии - под нейно ръководство са проведени над 300 обучения в цялата страна за повече от 6500 специалисти от публичния сектор (централна, общинска и областна администрация и съдебна система) в различни сфери на правото, информационните технологии, информационната сигурност, финансовото управление, застъпничеството и връзките с обществеността и организационно развитие.

В качеството си на комуникационен мениджър по различни научноизследователски проекти, финансирани от ЕС, занимаващи се с генерирано от потребителите съдържание, интелигентно наблюдение и сигурност, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните и др. (напр. CONSENT, SMART, RESPECT, EVIDENCE, MAPPING, CITYCoP, CARISMAND и т.н.), г-ца Цветкова придобива и специфичен опит в разработването на ефективни стратегии за комуникация, ангажиращи широк набор от заинтересовани страни. Участва в създаване на цялостната проектна идентичност, уеб платформи, и рекламни материали, ръководи организиране на висококачествени международни събития. Нейният специализиран ИТ опит й помага в развитието на ангажиращи комуникационни платформи и инструменти.

През септември 2008 г. се присъединява към екипа на Фондация „Право и Интернет“ (www.netlaw.bg) и дълги години заема поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет, като инициира и участва във вземането на стратегически решения за развитието на организацията. В това си качество отговаря за публичния образ, административното и финансово управление на организацията, подбора и управлението на персонала, както и за планиране на инфраструктурното и техническо обезпечаване на дейността; развива партньорската мрежа и обхвата на извършваните от организацията услуги и дейности. През октомври 2015 г. се оттегля ефективно от поста, но продължава да подпомага организацията при проектите на международно ниво до май 2017 г.

Преподавател по ИКТ право в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика (2009-2017), и Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (2013-2017). Понастоящем води лекции по „Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически аспекти“ към Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски”.