Мултидисциплинарни анализи и проучвания


Фондация „ЛИБРе“ специализира в изготвянето на правно-организационни анализи и проучвания от технологичен или социално-икономически характер, като прилага утвърдени практики, методики и техники в областта на правото, информационните технологии и организационното поведение и планиране.

Фокус на нашия екип е развиването на експертиза в областта на мултидисциплинарните изследвания в областта на ИТ правото и по-конкретно идентифицирането на правните ограничения и културните и социални различния на средата при интегрирането на съвременните технологии в различни професионални направления, секторни политики или личния живот, задаване на балансирани мерки от правен, социален или технологичен характер за интелигентното внедряване на тези технологии, както и изследване на последващото им използване с цел постоянно усъвършенстване и развитие. През 2017 г. Фондация „ЛИБРе“ е вписана в Регистъра за научната дейност в Република България и се нарежда сред официално признатите научни организации в страната.

Със своите проекти Фондация „ЛИБРе“ адресира проблеми, свързани с дигитализация и внедряването на възникващите и изменящите се технологии, информационната сигурност и защитата на лични данни при:

развитие на гражданското общество и съвременните механизми за овластяване и защита на правата на гражданите като участници в демократичните процеси, потребители, пациенти, и т.н.;

борбата с престъпността и особеностите на електронното правосъдие, вкл. засилване на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела;

граничен и митнически контрол, борба с тероризма и радикализацията;

сигурност и интелигентните форми на разследване;

управление на бедствия и кризи;

развитие на интелигентните транспортни системи и инфраструктурата на „умните градове“;

здравеопазване и Интернет на телата;

Интернет на нещата и развитието на Индустрия 4.0;

изграждането на професионални мрежи за мултидисцлиплинарно сътрудничество и обмен на добри практики.

Търсим сътрудничество в следните области:

Дигитални политики: политики и регулации на цифровото общество; дигитална култура; общуване в дигиталното пространство; дигитални права; предварителни оценки на въздействието при планиране и оценка на (нови) политики и свързани инструменти; текущи и последващи оценки на въздействието в систематичен контекст.

Лично пространство и защита на данните: основи на личното пространство; защита на личните данни; медицинска информация; защита на данните на етапа на проектиране; техники и технологии за подобряване на неприкосновеността на личното пространство; сигурност и нарушения, свързани с личните данни; проследяване на поведението.

Наука за данните: социален и обществен контекст, основан на данни; разрушително развитие и анализ на трансформациите; машинно обучение; мащабируем инженеринг на данните и свързани анализи; блокчейн технологии; роботика и автоматизация; собственост върху данните; техники за визуализиране на данни.

Технологично подобрена култура и интелектуални продукти: традиционни носители; информационно общество и авторски права; стратегии за защита на авторското право за Индустрия 4.0; свободно използване и „споделена икономика“; отворена култура; отворени иновации.

Иновации и цифровизация в публичния сектор: цялостен подход; автоматизиране на процесите по предоставяне на услуги; предоставяне на услуги по различни канали за достъп; изпълнение на секторните политики; отворени данни в публичния сектор; публични системи за градска иновация.

Адаптивно правосъдие: устойчиви концепции за развитие на електронно правосъдие; достъп до правосъдие; ефективен съдебен процес; електронни доказателства; интелигентно управление на правната информация; и автоматизирано изпълнение на правни норми.

Интернет на нещата: сигурност и неприкосновеност на личните данни; анализ на данни и изкуствен интелект; интерактивен Интернет на нещата и потребителско преживяване; индустриален Интернет на нещата; дигитализирано производство и развитие на Индустрия 4.0; интелигентни градове и региони; умни домове; разширена и виртуална реалност.

Интернет на телата: здравни и свързани услуги; преносими устройства; медицински изделия; екосистема на електронното здравеопазване; събиране и обработка на данни в сектор „Здравеопазване“; сигурността и защита на личните данни в Интернет на телата.

Свързани и автономни транспортни системи: оценка на риска и предотвратяване на инциденти; динамичен контрол на трафика; безопасността по пътищата и технологии за взаимодействие между гражданите и полицията; свързани и автономни превози по суша; въздушен транспорт и дронове; интегрирани системи за мобилност.

Сигурност: мрежова инфраструктура и кибер сигурност; правен и технологичен дизайн на сигурността; вградена сигурност; интелигентни технологии за наблюдение; технологии за взаимодействие между гражданите в подкрепа на модела „Полиция в близост до обществото”; и управление на бедствия и кризи чрез приложение на информационни и комуникационни технологии.

Ако търсите партньор от България с опит в областта на ИТ правото и комуникационни кампании в областта на приложните изследвания, пишете ни!