Електронно правосъдие


Електронното правосъдие е специфична сфера в по-общите рамки на електронното управление и е свързана с използването на информационни и комуникационни технологии за подобряване достъпа до правосъдие, засилване на сътрудничеството между съдебните органи, укрепване на съдебната система и подобряване дейността на съдебните органи и техните администрации. Новите технологии имат потенциала да увеличат производителността и да намалят разходите в рамките на високо информацинно-зависимата съдебна система. Ще се намали тромавостта на присъщите за правосъдния сектор процедури, като по този начин ще се спестят време и средства за гражданите и бизнеса. Системите за управление на дела ще бъдат в удобство и под прекия достъп на магистратите и съдилищата. Гражданите ще се сдобият с най-качествената налична информация относно начина, по който съдилищата функционират, и правните инструментите, с които те разполагат, за да гарантират признаването на техните права. Ще се засили и подобри контрола върху воденето на съдебни дела и ще се даде възможност за по-добра количествена и качествена оценка на изходните резултати на системата.

Фондация „ЛИБРе“ се фокусира върху въвеждането на нови технологии в съдебната система, и по-специално: работа по ефективни стратегии за електронно правосъдие; реинженеринг на работни процеси; насърчаване на оперативна съвместимост и интегрираност на информационните системи в съдебната власт; съдебна автоматизация; разрешаване на правни спорове чрез използване на информационни технологии, включително прилагане на алтернативни методи за решаване на спорове по електронен път, електронна медиация, събиране, съхранение и оценка на електронни доказателства и електронни доказателствени средства, сигурност, защита на личните данни и други обществени аспекти на електронното правосъдие.

Чрез интегрирането на информационни и комуникационни технологии ще се подобри производителността и ефективноста на правораздавателната дейност в много различни насоки: (а) чрез прецизен анализ на предоставените от ИКТ технологиите данни ще се създадат условия за балансирано разпределение на делата, като така ще се намали неравномерената натовареност на магистратите на хоризонтално и вертикално ниво в съдебната система и ще се даде възможност за равни условия на работа за съдиите и всички други представители на съдебната власт - вследствие ще могат да се открият и възприемат адекватни подходи за справяне с „бавното“ правосъдие; (б) чрез електронното правосъдие ще се намалят разходите на съдебната власт и съдебните разноски, които са в едновременна тежест както на страните, така и на самите съдебни институции; (в) инструментите на електронното правосъдие ще гарантират прозрачност в дейността на съдебната власт и ще оптимизират цялостния процес на работа в системата.

Технологиите ще създадат гъвкав и динамичен съдебен процес, в рамките на който някои правни изявления се изпращат до страните в цифров формат, а определени форми за участие в съдебното производство могат да се извършват от разстояние (свидетелски показания, експертизи, процесуално представителство и т.н.). Освен това, адвокати и граждани ще могат да следят отблизо развитието на съдебния процес и да упражняват част от своите процесуални права на принципа „едно-гише“ чрез онлайн платформа, което ще доведе до преодоляване на тромавите бюрократични процедури и ще ускори значително съдебния процес.

Фондация „ЛИБРе“ подкрепя използването на технологии при административното управление на съдилищата и в ръководенето на самия съдебен процес с оглед намаляване на разходите и улесняването на съдебните процедури.

Макар че трудно може да бъде дефинирано, понятието „достъп до правосъдие“ най-общо се отнася до достъпа на гражданите до правни възможности за разрешаване на спорове, включително, но не само от съдилищата. Ефективният достъп до правосъдие не се отнася единствено до намаляване на разходи, достъп до правна помощ и до съд - това е по-широко понятие, свързано основно с ефикасността на съдебна система при удовлетворяване потребностите на гражданите от разрешаване на спорове.

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ изследва употребата на различни технологии в контекста на способността им да създадат по-добър достъп до правосъдие и да подобрят навременността, равните условия и прозрачността в съдебната система. Вярваме, че нашият интердисциплинарен опит може да спомогне за развитие на различни ИТ проекти, които да намерят приложение в съдебната система и да предоставят равен достъп, доверие и увеличаваща се прозрачност в системата на правосъдието за всички бенефициенти, със специален фокус върху граждани, които са или могат да бъдат пренебрегнати, дискриминирани или ощетени, както и тези, които изпитват трудности в усилията си да получат качествено правосъдие.

Благодарение на технологичния напредък в събирането и обработката на информация, в днешно време правоохранителните органи и специалните служби са в състояние да събират доказателства в хода на разследване чрез много по-ефективни начини, немислими до преди няколко години. Въпреки това, действащото приложимо законодателство в много европейски страни е прието преди появата на тези технологии и съответно не взема предвид тези технологични възможности. В резултат на това възникват три много важни проблема: (1) при допускането от съда на доказателства, извлечени с електронни средства, съществува елемент на несигурност предвид това, че съдиите нямат ясни критерии за тяхната допустимост и степен на достоверност, поради което се стига до нееднакво прилагане на закона, което е недопустимо; (2) новите технологии могат бързо да се окажат неефективни, след като престъпни организации и/или лица се запознаят с тяхното съществуване и техническите им спецификации и възприемат контра-мерки по осуетяване на приложението им; и (3) глобализацията на престъпността изисква пряко сътрудничество между правоохранителните и правораздавателните системи в различни страни: доказателствата, събрани в една държава, трябва да бъдат използваеми и допустими в други страни, като едновременно се спазват основните права и процедурни гаранции, което е предизвикателство с немалка сложност поради липсата на законодателство и стандарти на национално и международно ниво в тази материя.

Фондация „ЛИБРе“ работи активно за по-доброто регулиране на електронните доказателства и електронните доказателствени средства; разработване на стандарти и процедури за представяне на цифровата информация като доказателство в съдебния процес, включително представяне на данни и метаданни при обмен на доказателства, обработка и изследване на големи обеми от иззети цифрови данни; разработване на правилни онтологии за представяне на събития в цифровата среда; прилагане на най-добри практики и обучение в областта на електронните доказателства и електронните доказателствени средства и свързани с това въпроси за подобряване ежедневната работа на магистрати, вещи лица и разследващи органи.

Осигуряването на оперативна съвместимост при обмена на информация, развиване на възможности за повторно използване на правните познания, засилване търсенето на правна информация, или, накратко, формализиране сложността на юридическото познание са предизвикателства, за които трябва да бъдат предложени различни решения и насоки за бъдещи научни изследвания.

През последното десетилетие изследванията и проектите, използващи правни онтологии като средство за представяне на юридически понятия, повдигнаха интересен дебат относно техните възможности и ограничения за представяне на концептуални юридически конструкции. Изясняването на правните понятия би спомогнало за развитието на мрежата от правно познание, подобряване на комуникацията, създаване на доверие и предоставяне на възможност за развитие на инициативи в сферите на отворените данни, електронното управление и електронната демокрация. Нещо повече, това изчерпателно знание също е от значение при формализирането на софтуерни агенти, създаването на виртуални институции, мултиагентни системи и среди.

Информационното натрупване, колкото и важно, не е единственият проблем пред бъдещето управление на юридическото знание - други нарастващи необходимости правят все по-сложни изискванията към системите за управление на юридическа информация и начините за представянето на юридически знания. По-важните примери за подобни изисквания са: многоезичното търсене и извличане на правна информация, даващо възможност за търсене между законодателството на няколко европейски страни; повишаване общественото разбиране и осигуряването на достъп до портали на електронното управление; нормативната база и възможностите на институциите да реализират дейности по електронен път или на нормативните и мултиагентни системи; както и системите за управление на мултимедия и на дигитални права.

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ изследва използването на онтологии в представянето на правни знания за семантично-усъвършенствани системи или уеб-базирани приложения. Правните онтологии са от първостепенно значение за представянето, обработката и извличането на правна информация. Нашето изследване се фокусира върху развитието на контекстуални, оперативно съвместими системи, позволяващи автоматично изпълнение на правни норми, както и върху ролята на онтологиите при представянето на знания за постигането на едно интелигентно и нагледно управление на правната информация.

Партньори