Наредба № 6 от 18 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма (обн. ДВ. бр. 67 от 18 август 2017 г.)


Сфери на дейност