Разработване на проектни предложения в областта на правосъдието и киберсигурността

Проекти


Период на изпълнение:  09/2018 - 10/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ подпомага юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза при подготовката на две проектни предложения в областта на правосъдието и киберсигурността в рамките на процедури BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ и BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Екипът на Фондацията участва в разработването на проектната идея, подготвя апликационната форма и планира проектните дейности, в т.ч. финансова обосновка, план-график и детайлен план за изпълнение, планиране на обществени поръчки и др., и подготовката на административната документация до финалния етап на подаване на проектното предложение.