Организационно развитие и управление на проекти за неправителствени организации


Екипът на Фондация „ЛИБРе“ е натрупал през годините специфичен опит, свързан с предоставянето на независими консултантски услуги, съвети и техническа помощ за решаване на широк кръг въпроси, свързани с организации с нестопанска цел, в т.ч. стратегии за развитие, процедури и методи на управление, разработване на специфични услуги или стартиране на различни социални инициативи; както и при подпомагане внедряването на взетите решения. Това е специфичен сектор, чиято култура на управление в България все още има относително размити граници. Със своята дейност и експертиза се стараем да подпомагаме неправителствените организации в тяхното израстване и в намиране на правилния за тях път и възможности.

През последните няколко години специализираме в прилагането на различни механизми за включване на гражданското общество в процесите по консултиране на държавните политики, както и интегрирането му в различни изследвания и проучвания на национално и наднационално ниво с ефективното му включване като ключов партньор при комуникацията на стратегически въпроси между европейските институции и гражданите.

Предоставяме още консултации в областта на:

организационното развитие за юридически лица с нестопанска цел, вкл. изграждане на публичен образ, административно и финансово управление на организацията, екипно развитие, както и за планиране на инфраструктурното и техническо обезпечаване на дейността; развиване на партньорска мрежа и обхвата на извършваните услуги и дейности;

проектното консултиране, в т.ч. планиране, цялостна координация и изпълнение на проектните дейности, управление на финансови и времеви ресурси, управление на екипи, комуникация с целевите групи, отчетност; както и

специфични услуги в отделни правни сфери (ИТ право, интелектуална собственост и защита на личните данни), проектно финансиране, обществени поръчки, и публично-частни партньорства.