CONNECTOR - Конкурентното право и предизвикателствата на цифровите пазари, интелектуалната собственост и въздушния транспорт

Проекти


Период на изпълнение:  10/2017 - 08/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

"CONNECTOR - Конкурентното право и предизвикателствата на цифровите пазари, интелектуалната собственост и въздушния транспорт" e 10-месечен проект, финансиран от Европейската комисия чрез ГД „Конкуренция“ по Програмата за обучение на национални съдии по конкурентно право, чиято цел е да даде на съдиите необходимата подготовка за прилагане на основните принципи и институти на европейското конкурентното право по отношение на пазари, в които иновациите, технологичният напредък и движението на цифрови данни имат определяща роля за поведението на предприятията.

Проектът е естествено продължение на досегашните усилия на Фондация „ЛИБРе“ за организиране на обучения за български съдии по въпроси на европейското конкурентно право. Поради това CONNECTOR черпи от натрупаните знания и опит на експертите във Фондация „ЛИБРе“, като допълва и доразвива осъществените от предходни проекти и инициативи дейности и разширява приложното поле на изградените интерактивни инструменти по проект CONSTANT (11/2016 – 08/2017).

Стремежът на CONNECTOR е да даде на съдиите познания за икономическите и технологични особености в три отделни сектора – пазара на онлайн платформите, пазара за цифрово авторско съдържание и сектора на въздушния транспорт. Критерият, по който CONNECTOR групира тези три на пръв поглед различни отрасъла, се основава на техните общи характеристики, а именно – трансграничност, динамичност и високата зависимост на предприятията от иновации, технологично развитие и работа с големи обеми от данни.

CONNECTOR ще отдели специално внимание на концепции от ключово значение за успешното проучване и оценка на пазарното положение и поведението на предприятията. Ще бъдат разгледани в дълбочина вариаците на бизнес модели на онлайн платформи, особеностите на онлайн услугите с нулеви цени и валоризацията на лични данни, ролята на алгоритмите в динамичното ценообразуване, фактора интелектуална собственост в оценката на конкуренцията на даден пазар и т.н.

Крайната цел на проекта е да разшири правоприложната експертиза на съдиите в нови области, в които конкурентното право си взаимодейства тясно с други правни отрасли като потребителското право, защитата на личните данни, правото на интелектуалната собственост и въздушното право. По този начин CONNECTOR ще укрепи капацитета на националните съдии в прилагането на правилата на ЕС относно антитръстовите нарушения, злоупотребата с монополно и господстващо положение и контрола на концентрациите на предприятия в условията на цифровото общество.

В рамките на CONNECTOR ще се проведат три обучителни мероприятия, с фокус върху интерактивния обучителен процес и насърчаване на активното участие на обучаващите се. Не на последно място, проектът има за цел да създаде благоприятна среда за изграждането на професионални връзки между съдиите за обмен на знания, опит, тълкувателни стратегии и мнения по въпроси от конкурентното право на ЕС.

Следете за допълнителни новини за дейностите по проект CONNECTOR на платформата CONSTANT.