Обучителни програми в областта на ИТ правото


Екипът на Фондация „ЛИБРеорганизира или подпoмaга обучения чрез лектори, организационен състав и тематично съдържание, в различни правни сфери. За последните 10 години наши експерти са ръководили цялостната организация и управлението на над 300 обучения в цялата страна, като броят на участниците във всяко обучение варира между 10 и 50 участници. В рамките на тези проекти са обучени общо над 6950 специалисти от публичния сектор (централна, общинска и областна администрация и съдебна система) с повече от 13950 човеко-дни присъствено обучение в различни сфери на правото, информационните технологии, информационната сигурност, финансовото управление, застъпничеството и връзките с обществеността и организационно развитие. Екипът притежава специфичен опит в каскадната организация на обучения за кратък период от време независимо от териториалния обхват на участниците.

Специализираме в изготвяне на обучително съдържание и провеждане на лекции и обучения - за публични организации, органи на съдебната власт и частни организации, в областта на ИТ правото или свързани правни сфери по отношение на пазари, в които иновациите, технологичният напредък и движението на цифрови данни имат определяща роля за поведението на предприятията.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, има опит като преподавател по правни аспекти на ИТ към СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика (2009-2017), и Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София (2013-2017). Съвместно с Иво Емануилов, старши експерт, през 2018 г. разработват и стартират преподавателска дейност по дисциплината „Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически аспекти” (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика) - първият и единствен в България цялостен академичен учебен курс, който разглежда правните и етични аспекти на системите с изкуствен интелект.

Инициативите на Фондация „ЛИБРе“ включват още въвеждането на нови методики за обучение, социални иновации, базирани на ИКТ платформи за обучение, трансфер на знания и обмен на добри практики в различни правни и технологични области, включително повишаване на знанията и уменията на подрастващи и млади специалисти, насърчаване на активното гражданство и социалното сближаване; както и развитие на стратегическото междусекторно и междудисциплинарно партньорство на национално и наднационално ниво.Обучение по защита на личните данни

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ организира вътрешнофирмени/браншово-ориентирани обучения по защита на личните данни с фокус върху основните принципи за законосъобразна обработка, задълженията на организацията като администратор/обработващ лични данни, рамката на съответствие с Регламент 2016/679 и въвеждане на необходимите технологични и организационни мерки за постигане на това съответствие.

Целта на обучението е:

а) да създаде разбиране у обучаемите относно категориите лични данни, които обработват техните организации, и как информационните потоци и връзки при обмена на информация в организацията и между организацията и трети страни влияят върху правата на техните потребители, клиенти и партньори;

б) да разясни какви са организационните, правни и технически мерки, които организациите трябва да предприемат за защита на личните данни, които обработват, и как това се отразява върху дейността на служителите и при комуникацията с контрагенти; както и

в) предоставяне на детайлна информация относно начините за постигане на съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.