Консултации по прилагане на правото на ИТ (за публични организации)


Екипът на Фондация „ЛИБРе“ разполага с дългогодишен опит при консултиране на публичния сектор. В продължение на тези свои усилия и натрупана експертиза, организацията реализира редица инициативи и услуги, насочени към централната и местната администрация, както и към организации, предоставящи обществени услуги или изпълняващи публични функции.

Рамковата инициатива за развитие на електронното управление в България има за цел да подпомогне публичния сектор и организациите, предоставящи услуги за административни органи на централно, областно или общинско ниво, при реализирането на софтуерни решения и промяна на организационните процеси по прилагане на нормативната уредба на електронното управление, електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, защитата на лични данни и др. Инициативата включва консултации, подготовка на становища, предложения за изменения и допълнения на вътрешни документи, технически задания и др., и разяснителни срещи във връзка с нормативни промени.

В допълнение, екипът на Фондация „ЛИБРе“ има и сериозен опит при предоставяне на правно-организационни анализи и консултации в областта на обществените поръчки:

пълен набор от консултантски услуги, свързани с прилагането на режима на обществените поръчки;

структуриране на процедури за избор на изпълнител и цялостно изготвяне на тръжни досиета, в т.ч. консултиране изготвянето на технически спецификации и задания, изготвяне на методики за оценка, образци на технически и ценови предложения;

консултации по процеса на оценяване на подадени заявления и оферти;

анализи и становища във връзка с документации за участие в обявени процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки;

консултиране на процеса по изготвяне и окомплектоване на оферти и заявления за участие;

консултации по повод оспорването на решения за откриване на процедури по Закона за обществените поръчки и решения за избор на изпълнители.

Специални усилия са насочени към сектор „Здравеопазване“. Разяснителните дейности и обученията в рамките на инициативата имат за цел да създадат разбиране у представителите от здравния сектор относно категориите лични данни, които обработват техните организации, и как информационните потоци и връзки при обмена на информация в организациите и между организациите и трети страни влияят върху правата на пациентите; да разясни какви са техническите, организационни и правни мерки, които организациите трябва да предприемат за защита на личните данни, обработвани в хода на предоставяне на здравните услуги, и как тази трансформация би се отразила на дейността на лечебните заведения; както и да предостави детайлни насоки относно начините за постигане на съответствие с изискванията на новата законодателна рамка в областта. Специфичен фокус е детайлното разискване на особеностите при обработката на данни за здравословното състояние на пациенти, вкл. уязвими групи и деца, и спецификите на дейността на лечебните заведения при споделянето на информация за здравето на лекуващите се. Инициативата включва още консултации, подготовка на разяснителни материали и 1:1 срещи; и е насочена към здравни мениджъри, медицински специалисти, професионалисти по здравни грижи, администратори в лечебни заведения, комуникационни експерт и журналисти, работещи в сектор „Здравеопазване“, разработчици на софтуер в областта на електронното здравеопазване и др. Други правно-организационни консултации са насочени към разработването на ИТ продукти в областта на здравеопазването и развитието на телемедицината на национално ниво.

В случай, че предоставяните услуги ви представляват интерес, може да потърсите екипа на Фондация „ЛИБРе“ за индивидуална оферта, консултация или обсъждане за бъдеща съвместна работа.