Период на изпълнение:  05/2016 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Рамковата инициатива за развитие на електронното управление в България има за цел да подпомогне публичния сектор и организациите, предоставящи услуги за административни органи на централно, областно или общинско ниво, при реализирането на софтуерни решения и промяна на организационните процеси по прилагане на нормативната уредба на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация. Инициативата включва консултации, подготовка на становища, предложения за изменения и допълнения на вътрешни документи, технически задания и др., и разяснителни срещи във връзка с нормативни промени.

Разяснения и 1:1 срещи със софтуерни разработчици относно настъпилите законодателни промени през януари 2017 г. и как същите ще повлияят работата по текущи или вече изпълнени проекти. (01/2017 г. – 06/2017 г.)

Подготовка на проучвания в областта на правото, информационните технологии и организационното развитие при подготовката на технически оферти по обществени поръчки за софтуерни разработчици, предоставящи услуги за административни органи на централно, областно или общинско ниво (12/2016 г. – досега).

Подпомагане дейността на публични органи при реализирането на софтуерни решения и организационни процеси за прилагане на нормативната уредба на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация (11/2016 г. – досега).

Предоставяне на устни и писмени консултации и становища по въпроси в областите: правни аспекти на информационните и комуникационните технологии, режим на управление на информацията и обществени поръчки и свързаните с тях сфери, насочени към софтуерни компании, работещи с публични институции (05/2016 г. – досега).

Сфери на дейност