Консултации по прилагане на правото на ИТ (за органи на съдебната власт)


Фондация „ЛИБРе“ предлага консултации и услуги по привеждане на дейността на органите на съдебната власт в съответствие със законодателството в областта на електронното правосъдие, електронните удостоверителни услуги, защитата на лични данни и др.

Чрез Рамковата инициатива за развитие на електронното правосъдие в България и свързани услуги Фондация „ЛИБРе“ съдейства за развитието на сектор „Правосъдие“ чрез подготовка на специализирани становища, разяснителни документи, консултации и обучения в областта на електронното правосъдие и свързаните с него сфери. Програмата подпомага процеса по запознаване на магистрати, съдебни служители и ИТ експерти от органите на съдебната власт със стратегическите документи и новата законодателна рамка в областта на електронното правосъдие в България, в т.ч.

ключови понятия, основни положения, специфики на работа на съдилищата и нови инструменти, залегнали в изискванията към органите на съдебната власт за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма;

организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация;

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата; и

използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

Тематиката обхваща още и работа по текущите проекти и инициативи за развитие на електронното правосъдие на национално ниво и тяхната обвързаност с цялостната регистрова реформа в България, както и тези, инициирани и ръководени на общоевропейско ниво.

Нещо повече, Общият регламент относно защитата на данните се прилага спрямо дейностите на съдилищата и други съдебни органи. Компетентността на надзорните органи по защита на личните данни не обхваща обработването на лични данни, когато съдилищата действат при изпълнение на своите съдебни функции, за да се гарантира независимостта на съдебната власт при изпълнението на съдебните ѝ задължения, включително вземането на решения. Именно тези особености в работата на органите на съдебната власт се адресират и от екипа на Фондация „ЛИБРе“ при консултации и съвместни мероприятия, свързани с прилагането на законодателството по защита на личните данни от представители на съдебната власт.

В случай, че предоставяните услуги ви представляват интерес, може да потърсите екипа на Фондация „ЛИБРе“ за индивидуална оферта или обсъждане за бъдеща съвместна работа.