ARMOUR - Радикален модел за укрепване на младежкото съзнание

Проекти


Акроним:  ARMOUR
Период на изпълнение:  01/2019 - 06/2021
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Проект ARMOUR адресира поляризацията на обществото, причинена от възприемането и разпространението на екстремистки идеологии, чрез създаване на интердисциплинарен обучителен модел, който да подпомага отделни лица или общности да развиват устойчивост към идеологии и поведение, характерни за насилствения екстремизъм. Проектът има за цел да подпомогне (потенциално) влиятелни в рамките на една общност личности да моделират мнения чрез интегриране на умения за:

създаване на послания във връзка с общи проблеми и интереси;

развиване на критично мислене за очертаване на пропогандата от ориентиран към решения дискурс;

капитализиране на асертивността и емоционалната интелигентност за изказ, ангажиращ и свързащ разнообразните под-категории на мълчаливото мнозинство; и

прилагане на методи за управление на гнева и разрешаването на конфликти с цел задържане и отблъскване на дискурса на радикалните поддръжници и присъединяващи се.

Проектът е насочен към широк кръг потенциални влияещи - представители на социални организации или практикуващи специалисти на първа линия, работещи в държавни институции или структури на гражданското общество - работещи с млади хора, които са податливи и уязвими към радикализация. Чрез реализация на дейностите по проекта, на хората от общността и практикуващите специалисти ще бъде предоставено ноу-хау и набор от инструменти, чрез които да се създават, тестват и насърчават психологически и общностни поведенчески и комуникационни стратегии, насочени към коригиране на реакциите към възприети или реални оплаквания и по този начин - насърчаване на устойчивостта за стимулиране и привличане на фактори, свързани с напреднала радикализация и насилствен екстремизъм.

Проектът се финансира от Европейската комисия чрез Фонд за вътрешна сигурност - Полиция, в рамките на споразумение за безвъзмездна помощ № 823683.

Фондация „ЛИБРе“ участва в проекта наред с още 8 партньорски организации от 8 различни страни.

Екипът на организацията ръководи дейностите по публичност и информираност на заинтересованите страни и организирането на публични събития в рамките на работен пакет № 6. Фондация „ЛИБРе“ участва активно и в предвидените по проекта изследвания, обучителни дейности и внедряване на експериментални лаборатории.