Рамкова инициатива за развитие на електронното правосъдие в България

Проекти


Период на изпълнение:  02/2016 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Рамковата инициатива за развитие на електронното правосъдие в България има за цел да подпомогне сектор „Правосъдие“ чрез подготовка на специализирани становища, разяснителни документи, консултации и обучения в областта на електронното правосъдие и свързаните с него сфери. Програмата подпомага процеса по запознаване на магистрати, съдебни служители и ИТ експерти от органите на съдебната власт със стратегическите документи и новата законодателна рамка в областта на електронното правосъдие в България, в т.ч. ключови понятия, основни положения, специфики на работа на съдилищата и нови инструменти, залегнали в изискванията към органите на съдебната власт за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма; организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация; воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата; и използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт. Тематиката обхваща още и работа по текущите проекти и инициативи за развитие на електронното правосъдие на национално ниво и тяхната обвързаност с цялостната регистрова реформа в България, както и тези, инициирани и ръководени на общоевропейско ниво.

В рамките на тази програма експертите на Фондация „ЛИБРе“ се включват в проекти и инициативи и активно подпомагат развиването на сектора със своите знания и опит.

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предоставя разяснения по съдебни казуси, тълкуване на нормативната уредба и консултации в областта на правото и технологиите на журналисти и неспециалисти, работещи в свързани сфери, по въпроси на електронното правосъдие и необходимите за въвеждането му в България технологични, организационни и правни мерки (08/2018 г. – досега).

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, изготвя становище до Комисията по правни и институционални въпроси и Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на Висшия съдебен съвет относно изискванията съгласно подзаконовата нормативна уредба на електронното правосъдие и задълженията на Висшия съдебен съвет в тази връзка и необходимостта от предприемане на допълнителни организационни и правни мерки за доразвиване на подзаконовата нормативна рамка по делегация на изготвените през 2017 г. актове. (12/2017 г.)

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, участва в подготовката на становище на Висшия съдебен съвет по Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, сигнатура 754-01-16, дата на постъпване 01.06.2017 г., в частта нов чл. 18а „Електронни съобщения“. (07/2017 г.)

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, участва като член на работните групи към Висшия съдебен съвет, разработващи подзаконовата нормативна уредба на електронното правосъдие в България - Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт (обн. ДВ бр. 32 от 21.04.2017 г.) Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. (10/2016 – 08/2017 г.)

В периода 08/2016 – 12/2017 г. Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, е координатор на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от Висшия съдебен съвет, имащ за цел, измежду други дейности, въвеждане на Единна информационна система на съдилищата и внедряването ѝ във всички районни, окръжни и апелативни съдилища, управление на дела по електронен път, оптимизиране работата на съдилищата и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие; и внедряване на информационна система за мониторинг и анализ, позволяваща проследяване нивата на натовареност на системата в реално време и текущ анализ на състоянието на съдебните структури в комплексна среда.

В периода 02/2016 – 08/2016 г. Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, разработва проектно предложение с бенефициер Висшия съдебен съвет и с предмет „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ по процедура за набиране на проектни предложения BG05SFOP001-3.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г.” по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. В хода на изготвяне на проектното предложение до подписване на договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ г-жа Цветкова: ръководи разработването на проектната идея и подготовката на апликационната форма, разработването и планирането на проектните дейности, в т.ч. финансова обосновка, план-график и детайлен план за изпълнение, планиране на обществени поръчки и др., и окомплектоването на проектното предложение (02/2016 – 05/2016 г.); участва в срещи и подготовката на разяснения в процеса на вътрешно съгласуване на проектното предложение, както и във връзка със съгласуване на Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (02/2016 – 05/2016 г.); и участва в процеса по консултиране и преговори с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. до подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (04/2016 – 08/2016 г.).

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ активно комуникира и дискутира с магистрати, съдебни служители и ИТ експерти от органите на съдебната власт въпроси, свързани с въвеждането на електронното правосъдие в България и необходимите за целта технологични, организационни и правни мерки (02/2016 г. – досега).

Повече информация за предоставените консултации, становища и обучения в областта на електронното правосъдие може да откриете тук.


Сфери на дейност