Консултантски услуги за изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността и електронно осигурително досие

Проекти


Период на изпълнение:  03/2018 - 03/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

В рамките на договор за консултантски услуги, екипът на Фондация „ЛИБРе“:

Разработва проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура BG05М09OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ към Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ в съответствие с допустимите дейности и финансови параметри, определени в условията на кандидатстване по процедурата.

В хода на изготвяне на проектното предложение до подписване на договор № BG05M9OP001-3.016-0001-C01/15.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, екипът: разработва проектната идея, подготвя апликационната форма и планира проектните дейности, в т.ч. финансова обосновка, план-график и детайлен план за изпълнение, планиране на обществени поръчки и др., и окомплектоването на проектното предложение (03/2018 – 04/2018 г.); участва в срещи и подготовката на разяснения в процеса на вътрешно съгласуване на проектното предложение (03/2018 – 06/2018 г.); и участва в процеса по консултиране и преговори с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. до подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (06/2018 – 08/2018 г.).

Проектът е на стойност 5 млн. лева и е насочен изцяло към дейности по подобряване на качеството на експертизата на работоспособността и ресурсното обезпечаване във връзка с новите функции на Националния осигурителен институт, произтичащи от текущите реформи в системата за експертиза на работоспособността. Реализира се посредством пет компонента за изграждане на институционален капацитет и ефикасност: (1) анализ на добри практики и прилагането им за оптимизиране на работните процеси и критериите за бъдеща автоматизация на контролната дейност; (2) анализ на потребностите и провеждане на обучения на служителите, чиито функции са свързани с контрола върху експертизата на работоспособността; (3) контекстен анализ на концепцията за реформа в общественото осигуряване и експертизата на аботоспособността; (4) разработване на комуникационна стратегия и политика за управление на партньорствата за целите на контролната дейност на НОИ и извеждане на сценарии за повишаване осведомеността относно реформиране на системата за експертиза на работоспособността; и (5) доставка на необходимото техническо оборудване за предоставяне на иновативни, адаптивни и мобилни форми за обслужване на осигурените лица в системата за експертизата на работоспособността.

Разработва проект на Секторна стратегия за развитие на електронното управление на Националния осигурителен институт „е-Осигуряване“ 2018-2023 г. и прилежащата ѝ Пътна карта за реализиране на националната политика в сферата на социалното осигуряване по електронен път (05/2018 – 08/2018 г.).

Секторната стратегия за развитие на електронното управление на Националния осигурителен институт „е-Осигуряване“ 2018-2023 г. е съгласувана успешно в рамките на Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към Председателя на ДАЕУ и в изпълнение на разпоредбите на Закона за електронното управление (чл. 7в, т. 4 и т. 11 от ЗЕУ). Стратегическият документ определя цялостната визия на д в областта на електронното управление, базирана на реалистични и постижими цели и конкретни стъпки. Секторната стратегия и пътната карта за нейното изпълнение развиват визията за сектора в пет стратегически направления. Сред тях са: разработване на бизнес модели за автоматизиране на работните процеси, интеграция на регистри, дигитализация на източниците на социалноосигурителна информация; поетапно развитие и въвеждане на Институционална архитектура на НОИ; оперативна съвместимост и междуведомствен обмен на информация и данни с други ведомства, както и централизирано предоставяне на електронни административни и справочни услуги през Единен портал за електронни услуги на НОИ. През следващите пет години НОИ предвижда усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на Единната информационна система на социалното осигуряване, изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите и функциониране на цялостно Електронно осигурително досие. До 2023 г. Единната информационна система на социалното осигуряване на НОИ ще бъде свързана с хоризонталните и централизираните системи на електронното управление. Предвижда се и разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ.

Разработва проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура BG05SFOP001-1.008 Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги към Оперативна програма Добро управление, в съответствие с допустимите дейности и финансови параметри, определени в условията на кандидатстване по процедурата (08/2018 - 03/2019 г.) - за развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, реализиращи Електронното осигурително досие.

В хода на изготвяне на проектното предложение, екипът: участва в преговорите по изготвяне обхвата и обявяване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Операративна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. (08/2018 - 12/2018 г.); разработва проектната идея, подготвя апликационната форма и планира проектните дейности, в т.ч. финансова обосновка, план-график и детайлен план за изпълнение, планиране на обществени поръчки и др., и окомплектоването на проектното предложение (12/2018 – 01/2019 г.); и участва в срещи и подготовката на разяснения в процеса на вътрешно съгласуване на проектното предложение (01/2019 – 03/2019 г.).

Проектът е на стойност 5 млн. лева и е финансиран в рамките на договор № BG05SFOP001-1.008-0001-C01/16.04.2019 г. Насочен е към развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, реализиращи Електронното осигурително досие. Секторната стратегия „е-осигуряване“ адресира развитието на Единната информационна система на социалното осигуряване (ЕИССО) и постепенното развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ до обхващане на всички съществуващи основни и спомагателни процеси. С настоящия проект се поставя акцент върху пенсиите, като основна, ключова дейност на НОИ, респективно - изграждането на Институционалната архитектура на НОИ стартира с приоритетните процеси по отпускане и изплащане на пенсиите и добавките по Кодекса за социалното осигуряване и надграждане на административните услуги, свързани с тях, до ниво на електронизация 3.

Проектът адресира още консолидирането на различни информационни източници за осигурителен стаж и доход за пенсия и други документи и данни, необходими при пенсиониране, и обединяването на различните информационни ресурси за тяхното доставяне и използване в Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП). Ядрото на ИИСП ще бъде Електронното осигурително досие за пенсия, включващо всички източници на електронна информация, необходими за процеса по отпускане и изплащане на пенсии, в структуриран вид и дигитализирани неструктурирани документи.

Реализирането на тази задача е обвързано още с интеграция на информационните системи на НОИ със значителен брой източници на данни и информация с различно ниво на електронизация, многообразие на засегнатите в процеса страни, и необходимост от продължаване на усилията за предоставяне на качествени леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. За целта ще се разработят Технологична платформа за информационно и процесно междуведомствено взаимодействие (ТПИПМВ) и Единен портал за електронни услуги на НОИ (ЕПЕУ) като унифицирани единни входно-изходни точки за комуникация с ИИСП.


Сфери на дейност