Закон за достъп до обществена информация (посл. изм. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2016 г.)

Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.