EVIDENCE2e-CODEX: Meeting the Legal Community, Брюксел


EVIDENCE2e-CODEX организира еднодневен семинар с участието на правната общност (прокурори, представители на правоприлагащи и съдебни органи, адвокати, политически съветници и др.) за представяне на целите и междинните резултати по проекта. Събитието се проведе на 15 януари 2019 г. в помещенията на Press Club Brussels Europe, Брюксел, с любезното съдействие на домакина на събитието - Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE).

Участието на ключови заинтересовани страни от цяла Европа допринася EVIDENCE2e-CODEX да разработи близък до реалността пример за бърз, сигурен и надежден обмен на електронни доказателства между компетентни органи и да представи план за действие за неговото прилагане в целия ЕС. На събитието присъстваха над 60 участника - представители на Европейския парламент, Съвета на Европа, ГД „Правосъдие и потребители“ и ГД „Миграция и вътрешни работи“ към ЕК, INTERPOL, EUROJUST, EUROPOL, OLAF, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския комитет за защита на данните, Европейската съдебна мрежа, представители на министерствата на правосъдието на Италия, Австрия, Испания и Холандия, прокуратурите на Холандия, Белгия, Испания, Латвия, Германия, Норвегия и Португалия, Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа и адвокатските колегии на Германия, Австрия, Испания, Чешката република и Белгия; както и експерти, представляващи доставчици на услуги на информационното общество, академичните среди и гражданския сектор, работещи в областта на електронното правосъдие и съдебното сътрудничество.

Събитието беше организирано съвместно от INTERPOL и Фондация „ЛИБРе“, с подкрепата и на други партньори по проекта.

Повече информация и материали можете да намерите в Раздел “Събития” на уебсайта на EVIDENCE2e-CODEX.
Сфери на дейност