EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво

Проекти


Период на изпълнение:  02/2018 - 02/2020
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Проект „EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво“ (EVIDENCE2e-CODEX) има за цел да улесни и насърчи съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси между държавите-членки в Европейския съюз чрез усъвършенстване на условията за сигурен и бърз трансграничен обмен на електронни доказателства. За тази цел проектът се фокусира върху изготвянето на единен хармонизиран режим за лесен и надежден обмен на електронни доказателства между съдебните органи на държавите-членки в контекста на Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела (ППВНД), въведена от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси на Съвета на Европа.

Липсата на вътрешен граничен контрол в ЕС и нарастващото приложение на Интернет технологиите придават на европейската престъпност силно трансграничен характер. Ето защо липсата на бърз и сигурен достъп до електронни доказателства, намиращи се в чужди юрисдикции, може пряко да попречи на ефективната борба с криминалната дейност. В опит да отговори на тези потребности EVIDENCE2e-CODEX надгражда постигнатото по проектите е-CODEX (2010-2016) и ЕVIDENCE (2014-2016). EVIDENCE2e-CODEX ще комбинира изготвената от EVIDENCE пътна карта за създаване на липсващата Обща европейска рамка за събирането, използването и обмен на електронни доказателства със създадените по проект e-CODEX инструменти и инфраструктура за трансграничния обмен на данни между органи в областта на правосъдието.

Проектът се стреми да постигне няколко основни цели:

да създаде действащ правен инструмент, адресиращ обмена на електронни доказателства между държавите-членки за целите на ЕЗР и ППВНД;

да предостави на работещите в областта на правосъдието достатъчна информация за инструментите на е-CODEX, електронните доказателства и важността им за ЕЗР и ППВНД;

да даде на работещите в областта на правосъдието практически пример за това как чрез е-CODEX могат да се обменят електронни доказателства по стандартизиран и сигурен начин;

да изготви теоретична и техническа спецификация за обработката на доказателствени материали в електронна форма с особени големи размери;

да създаде План за действие за въвеждането на постиженията на проекта в практиката.

Фондация „ЛИБРе“ участва в проекта заедно с още 17 партньорски организации от 10 различни страни. Партньорите, сред които и шест министерства на правосъдието от държави-членки на ЕС, са представители на различни правни семейства, което значително ще помогне за имплементирането на резултатите по проекта в практиката на правосъдните органи от съответните държави-членки.

За бъдещото развитие на проект EVIDENCE2e-CODEX следете уеб страницата на проекта.


Сфери на дейност