EVIDENCE2e-CODEX приключи!


EVIDENCE2e-CODEX приключи! За 24 месеца (02/2018–02/2020) проектът се справи с множество задачи и организира поредица от срещи със заинтересовани страни, за да постигне няколко значими резултати.

Проектният екип изготви детайлно проучване на практиките по прилагане на Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване (ЕЗР) по наказателноправни въпроси на национално ниво и анализира проблемите и пропуските, препятстващи пълноценното използване на този правен инструмент. Изследването обхвана 16 юрисдикции от ЕС и се съсредоточи върху три ключови аспекта: практическо прилагане и изпълнение на ЕЗР, взаимодействие между ЕЗР и процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела (ППВНД), и проблеми, свързани със защитата на данните; и идентифицира съответните добри практики.

Техническите дейности по проекта бяха фокусирани върху: стандартизиране представянето на информация, свързана с електронните доказателства (данни и метаданни) с помощта на онтологията CASE; въпросите, свързани с обмена на големи обеми доказателства; и разработването на приложението Evidence Exchange Standard Package (EESP) за подготовка и обмен на електронни доказателства чрез e-CODEX.

Дейностите на EVIDENCE2e-CODEX бяха проведени в тясно сътрудничество със заинтересовани страни, работени в областта на електронното правосъдие: съдебни органи (съдии, прокурори, следователи), адвокатски колегии, правоприлагащи органи, съдебни служителите, включително административен персонал и ИТ експерти, обучителни институции; разработчици на дигитални инструменти за анализи в областта на криминологията и работата с електронни доказателства; Европейски и международни институции, работещи активно в областта на трансграничното сътрудничество; академични среди и гражданско общество; вкл. обсъждане, консултации и валидиране на всички основни разработки по проекта.

Резултатите от правните анализи и технологичните разработки бяха предоставени в план за действие в три основни групи препоръки: а) привеждане в съответствие на действащото законодателство с цел по-плавни процеси на прилагане на правните инструменти; б) продължаване на работата с общността за установяване на стандарти за обмен на електронни доказателства; и (в) въвличане в бъдещото развитие на правните инструменти и практиките на всички заинтересовани страни, в т.ч. компетентни национални органи, адвокатски съсловия, доставчиците на услуги на информационното общество и интернет услуги, и др. Конкретни бъдещи действия бяха коментирани по отношение на:

непрекъснато периодично обучение, както и необходимостта от допълнителна оценка на потребностите от обучение в контекста на отделни специфики на приложение на правните инструменти и работата с електронни доказателства;

по-доброто ангажиране и участие на адвокатското съсловие за подобряване на по-доброто разбиране и качество на прилагането на трансграничните инструменти; и

детайлно проучване на обвързаните с доставчиците на интернет услуги бъдещи развития на методологията за прилагане на инструментите.

Част от направените предложения са вече ход, гарантирайки устойчивостта на резултатите на EVIDENCE2e-CODEX:

За повече информация относно бъдещите технологични разработки на приложението Evidence Exchange Standard Package (EESP) и процесите по стандартизиране представянето на информация, свързана с електронните доказателства (данни и метаданни) с помощта на онтологията CASE, молим да се запознаете с дейностите по проект INSPECTr (септември 2019 г. - август 2022 г.).

За повече информация относно изпълнението на препоръките на EVIDENCE2e-CODEX за допълнително оценяване на нуждите от обучение и непрекъснато обучение по прилагането на Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, молим да се запознаете с дейностите по проект TREIO (април 2020 г. - март 2022 г.).

За повече информация относно проекта, неговите резултати или бъдещите усилия на Консорциум EVIDENCE2e-CODEX, молим да се свържете с екипа на проекта.


Сфери на дейност