Фондация „ЛИБРе“ @ My Success Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0 – тенденции и иновации в свързания свят, София


Сп. Enterprise (България) организира форум „My Success Cloud Computing, IoT and Beyond: Business 4.0 – тенденции и иновации в свързания свят“, имащ за цел да покаже на аудиторията текущите тенденции в четири основни направления:

технологиите, който променят бизнеса - ИТ облак, клаудсорсинг, Големи данни, Интернет на нещата;

реализиране потенциала на Облака - възможности и предизвикателства;

управлявани услуги, аутсорсинг и клаудсорсинг;

монетизиране на новите бизнес модели: ИТ услуги, облаци, Интернет на нещата.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, изнесе презентация, посветена на правните и етичните аспекти на автономните системи и свързаните с прехода от автоматизация към автономия критични въпроси. Основните, дискутирани с аудиторията, въпроси бяха: как да създадем правна рамка за нещо, което все още не съществува (SAE L4/L5), как са разпределени компетентностите за регулиране на автономните автомобили между държавите-членки и ЕС и кои са приложимите правила за отговорност, защита на данните и киберсигурност. Като ключови правни предизвикателства бяха коментирани: установяване по законодателен път на минималния набор от данни, необходими за установяване на отговорността на различните участници в разработката на автономни системи, регулиране на достъпа до (критични за безопасността) данни, регулиране на достъпа до транспортни данни и данни от превозното средство, защитата на лични данни, собствеността върху индустриалните данни и размиването на границите между лични и индустриални данни, свободната конкуренция между участниците на един и същи пазар и т.н. Давайки примери с автономни автомобили и дронове, Александра Цветкова дискутира необходимостта от еволюция на нормативната уредба и етичните стандарти за развитие на (отговорен) изкуствен интелект.

Събитието бе насочено към представители на индустриални и производствени предприятия в областта на тежката и леката промишленост, здравни заведения, държавни структури и организации, компании в областта на транспорта и логистиката, търговията и услугите, телекомуникациите, банки, финансови, застрахователни и пенсионни дружества и др висши мениджъри (управители, изпълнителни директори, оперативни директори, финансови директори), държавни служители и експерти, ИТ директори, ИТ експерти, ръководители на проекти, одитори, консултанти.

Пълната програма и информация за събитието може да бъде намерена тук.