Обучение 'GDPR - нова парадигма за защита на личните данни'

Проекти


Период на изпълнение:  02/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Целта на семинара е да предостави на членовете на Института на вътрешните одитори в България разбиране относно категориите лични данни, които обработват техните организации, и как информационните потоци и връзки при обмена на информация в организацията и между организацията и трети страни влияят върху правата на техните потребители, клиенти и партньори; да разясни какви са организационните, правни и технически мерки, които организацията трябва да предприеме за защита на личните данни, обработвани от организацията, и как това се отразява върху дейността на служителите и при комуникацията с контрагенти; както и предоставяне на детайлна информация относно начините за постигане на съответствие с изискванията на Общия регламент относно защита на данните (GDPR).

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“ и експерт по правни аспекти на информационните технологии и защита на личните данни, провежда първия ден от обучението, фокусирайки се върху основните принципи за законосъобразна обработка, задълженията на организацията като администратор/обработващ лични данни, включително и към нейните служители, рамка на съответствие с Регламент 2016/679 и въвеждане на необходимите технологични и организационни мерки за постигане на това съответствие. Специални сесии са посветени на: изисквания за валидно съгласие, автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, неприкосновеност на личния живот чрез проектиране и по подразбиране, и защита на личните данни на работното място.

Вторият ден от обучението се ръководи от д-р Младен Младенов, който представя основанията за предявяване на искове, административни и дисциплинарни санкции и национална съдебна практика.