Рамкова инициатива за защита на личните данни в сектор „Здравеопазване“

Проекти


Период на изпълнение:  09/2016 - 12/2020
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Разяснителните дейности и обученията в рамките на инициативата имат за цел да създадат разбиране у представителите от здравния сектор относно категориите лични данни, които обработват техните организации, и как информационните потоци и връзки при обмена на информация в организациите и между организациите и трети страни влияят върху правата на пациентите; да разясни какви са техническите, организационни и правни мерки, които организациите трябва да предприемат за защита на личните данни, обработвани в хода на предоставяне на здравните услуги, и как тази трансформация би се отразила на дейността на лечебните заведения; както и да предостави детайлни насоки относно начините за постигане на съответствие с изискванията на новата законодателна рамка в областта. Специфичен фокус е детайлното разискване на особеностите при обработката на данни за здравословното състояние на пациенти, вкл. уязвими групи и деца, и спецификите на дейността на лечебните заведения при споделянето на информация за здравето на лекуващите се.

Инициативата включва още консултации, подготовка на разяснителни материали и 1:1 срещи, и е насочена към здравни мениджъри, медицински специалисти, професионалисти по здравни грижи, администратори в лечебни заведения, комуникационни експерт и журналисти, работещи в сектор „Здравеопазване“, разработчици на софтуер в областта на електронното здравеопазване и др.

Други правно-организационни консултации са насочени към разработването на ИТ продукти в областта на здравеопазването и развитието на телемедицината на национално ниво.