Закон за защита на личните данни (посл. изм. ДВ. бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)

Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни.