Закон за марките и географските означения (посл. изм. ДВ. бр. 58 от 26 юли 2016 г.)

Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките и географските означения, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права.