Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите (посл. изм. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2017 г.)

С наредбата се уреждат общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.