Обучение „Нови положения при защитата на лични данни – правно-организационни аспекти по прилагане на Общия регламент относно защита на данните“


Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“ и експерт по правни аспекти на информационните технологии и защита на личните данни, води обучение, организирано от ТО на НТС – гр. Русе на 14.06.2018 г., относно новите положения по защита на личните данни с фокус върху основните принципи за законосъобразна обработка, задълженията на организацията като администратор/обработващ лични данни, включително и към нейните служители, рамка на съответствие с Регламент 2016/679 и въвеждане на необходимите технологични и организационни мерки за постигане на това съответствие.

Целта на семинара бе да създаде разбиране у обучаемите относно категориите лични данни, които обработват техните организации, и как информационните потоци и връзки при обмена на информация в организацията и между организацията и трети страни влияят върху правата на техните потребители, клиенти и партньори; да разясни какви са организационните, правни и технически мерки, които организацията трябва да предприеме за защита на личните данни, обработвани от организацията, и как това се отразява върху дейността на служителите и при комуникацията с контрагенти; както и предоставяне на детайлна информация относно начините за постигане на съответствие с изискванията на Общия регламент относно защита на данните.

Акцент в програмата бе защитата на личните данни на работното място, вкл. при използване на служебна техника и моторни превозни средства, видеонаблюдение и контрол на достъпа, и специфики на обработката на досиета за позиции, изискващи периодична актуализация на здравния статус.