Длъжностно лице по защита на данните като услуга

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предлага комплексно реализиране на дейностите на длъжностното лице по защита на данните като абонаментна услуга в условията на липса на конфликт на интереси, независимост, конфиденциалност и при спазване на професионална тайна.


Общият регламент относно защитата на данните въвежда задължение към администраторите и обработващите лични данни да определят длъжностно лице по защита на данните в редица хипотези на обработка на лични данни.

Необходимостта от специфични експертни познания в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните от правен и технологичен характер предполага отделяне на сериозни усилия и финансов ресурс за обезпечаване на тази позиция като вътрешна за организацията.

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предлага комплексно реализиране на дейностите на длъжностното лице по защита на данните като абонаментна услуга в условията на липса на конфликт на интереси, независимост, конфиденциалност и при спазване на професионална тайна. Тази услуга може да включва:

информиране и регулярни консултации на ръководния персонал на организацията и нейните служителите за техните задължения по силата на Общия регламент относно защита на данните и на свързани разпоредби на европейско или национално ниво;

наблюдение спазването на изискванията на Общия регламент относно защита на данните и на свързани разпоредби на европейско или национално ниво и на политиките на организацията по отношение на защитата на личните данни, включително възлагане на отговорности, повишаване на осведомеността и обучение на персонала, участващ в операциите по обработване, вътрешни одити и др.;

консултиране и подпомагане прилагането на програми и процедури за защита на личните данни и на свързаните системи за сигурност, и въвеждането на механизми за мониторинг;

консултиране и подпомагане прилагането на процедури за вътрешен контрол, регистриране и отчитане на нарушения при защитата на лични данни в организацията, анализ на въздействието на тези нарушения и предлагане и/или прилагане на ефективни превантивни мерки;

предоставяне на съвети и консултации, когато се изисква, по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдение при извършването на такива оценки, при внедряване на нови или изменения при вече използваните технологични решения и/или процедури на работа;

консултиране и подпомагане процеса по администриране на заявления за достъп до лични данни, обработвани за пациенти/клиенти, или заявления за достъп до информация на пациенти/клиенти от външни и вътрешни източници, приоритизиране на исканията и осигуряване на ефективното им разглеждане и изпълнение в срок, в съответствие с действащото законодателство и етични норми; и поддържане на съответните регистри;

комуникация с партньори и с ръководството на организацията по въпроси в областта на защита на личните данни;

сътрудничество с националния надзорен орган (за България това е Комисията за защита на личните данни) и изпълнение на ролята на точка за контакт пред надзорния орган по въпроси, свързани с обработването; и

консултации по всякакви други въпроси, по целесъобразност.


Може да разгледате предоставяните от нас услуги по защита на лични данни, във връзка с:

Консултации, насочени към юридически лица и индивидуални експерти

Консултации, насочени към юридически лица с нестопанска цел

Рамкова инициатива за развитие на електронното правосъдие в България – за консултации на органи на съдебната власт;

Рамкова инициатива за защита на личните данни в сектор „Здравеопазване“ – специфични услуги към представителите на сектор „Здравеопазване“.

В случай, че предоставяните услуги ви представляват интерес, може да потърсите екипа на Фондация „ЛИБРе“ за индивидуална оферта.