Спазването на единни международни стандарти помага за утвърждаване на доверие между организациите, както и между тях и потребителите и администрацията.

Международната организация по стандартизация (ISO) е световно обединение на националните органи по стандартизация (членове на ISO). Разработването на международните стандарти се извършва от технически комитети, съставени от съответните компетентни членове, като в работата участват и международни неправителствени и правителствени организации.

Европейският стандарт ISO 9001:2015 е приет на 14.09.2015 г. от Европейския комитет по стандартизация – CEN и има статут на национален стандарт в България.

С разширяването на дейността и международната партньорска мрежа на ЛИБРе, нарастна и увереността в качеството на работата ни. В защита на това се ангажирахме с привеждане на системата за управление на качеството на Фондация „ЛИБРе“ в съответствие с изискванията на европейския стандарт, по отношение на ключовите ни дейности.

Надяваме се да отговорим на вашите очаквания!