Екипът на Фондация „ЛИБРе“ посвещава голяма част от своето време и усилия в реализирането на идеи и проекти, които изискват специализирана експертиза и познания в секторни направления от обществения живот.


Стаж

Фондация „ЛИБРе“ има за цел да разработи ефективна стажантска програма за студенти, които искат да придобият практически опит в областта на политиките и регулацията на цифровото общество и свързаните с това дейности.

Приемът на стажанти става чрез редовен конкурс за стажанти:

Обявата за конкурса се публикува на страницата на Фондация „ЛИБРе“ два месеца преди началото на стажа.

Кандидатите изпращат автобиография, кратко мотивационно писмо и есе по една от предварително посочени три теми.

С одобрените на първия етап кандидати се провежда интервю.

След интервютата един или двама кандидати (в зависимост от броя на добрите кандидатури и свободните места) започват стаж.


Експерти

Фондация „ЛИБРе“ кандидатства за нови проекти, като отговор на подаване на проектни предложения по различни донорски програми или на обявления за възлагане на обществени поръчки и търгове, публикувани от Европейската комисия, Световната банка, български държавни органи на национално ниво и др. В допълнение ние извършване подбор и на неключови експерти по проекти, които са в етап на изпълнение. Възможностите, произтичащи от тези процедури, се публикуват на нашия сайт.

Също така подпомагаме различни инициативи на други организации с нестопанска цел, пациентски организации, секторни регулатори и др., чиито инициативи обявяваме в отделните секции на сайта и за които са ни необходими експерти със специфични познания, които да подпомогнат тези проекти на доброволни начала.

При всички случаи ние търсим експерти с иновативно мислене и умения за работа в екип, които са лоялни, имат висока лична и професионална етика, ориентирани са към постигане на високо качество на крайния продукт, умеят да общуват добре и да се приспособяват в мултикултурна среда.

В случай че някоя от публикуваните покани за избор на експерти представлява интерес за Вас, разгледайте внимателно инструкциите към нея. Изгответе необходимите документи в изисквания формат и обем и ги изпратете по указания начин.

За общи въпроси относно сътрудничеството с Фондация „ЛИБРе“, моля свържете се с нас на e-mail: office@libreresearchgroup.org


Списък с обяви за всички вакантни позиции

Тук публикуваме обяви за всички вакантни позиции. За съжаление към момента няма такива.

В случай, че потенциалното развитие на ключовия екип на Фондация „ЛИБРе“ представлява интерес за Вас, молим да изпратите автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес jobs@libreresearchgroup.org. Ще се свържем с Вас, при наличие на подходяща свободна позиция.


Фондация „ЛИБРе“ прилагам изискванията за защита на лични данни

Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов или граждански договор. Фондация „ЛИБРе“ се задължава да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че Фондация „ЛИБРе“ може да предоставя личните Ви данни на държавни и общински органи и институции, банки, търговски дружества, както и други юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на Фондация „ЛИБРе“. Организацията може да предоставя личните Ви данни на физически лица – нейни служители, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов или граждански договор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, както право да възразите срещу обработването и разкриването на Вашите лични данни за цели, различни от гореописаните.