Обучение „Държавните помощи и националният съд“, проект CONSTANT


Период на провеждане:  14-16.06.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  адв. Иван Георгиев, Кирил Пангелов, д-р Младен Младенов, адв. Хайн Хоббелен

Обучението „Държавните помощи и националният съд“, в което се включиха 21 национални съдии, се проведе в RIU Pravets Golf & SPA Resort, 14-16 юни 2017 г. В рамките на три последователни дни се разгледаха въпроси, свързани с:

Държавните помощи в конкурентната политика на ЕС

Икономическите основи на държавните помощи

Понятие за „държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар“

Помощи със социален характер

Помощи за услуги от общ икономически интерес

Вреди по дела, свързани с държавни помощи

Частно прилагане на правилата за държавни помощи

Приложение на правилата на ЕС за държавни помощи на пазара на широколентов достъп до интернет

и други.

Участниците активно се включваха и в обсъждания на казуси от националната практика и практиката на Съда на Европейските общности. Те оцениха високо експертизата и опита на лекторите в обучението:

Кирил Пангелов - юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

адв. Иван Георгиев - бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право.

д-р Младен Младенов - юрист, магистър по публични финанси и магистър по управленски науки. Доктор по политология.

адв. Хайн Хоббелен – юрист и водещ консултант по европейско и нидерландско конкурентно право.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насочнест и дискусиите по конкретни казуси. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Следете сайта на проект CONSTANT, където ще можете да се запознаете с материалите от обученията след приключването им.


Проект "CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’"("CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges") цели да адресира нуждата от практически ориентирани обучения за магистрати в България относно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, исковете за обезщетение при нарушаване на антитръстовите правила, както и икономическите основи на конкуренцията.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989.