С настъпването на 2018 г. напомняме за влизането в сила на измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно които фондациите и сдруженията са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в новия Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Процедурата включва попълване и подаване на заявление по образец А15, А16, А17 или А18, в зависимост от вида на организацията, като образците са достъпни на сайта на Агенция по вписванията.

Обръщаме внимание, че в заявленията трябва да бъдат попълнени всички данни за организацията, които след пререгистрацията ще бъдат видни по партидата й в регистъра.

Към подаденото заявление трябва да се приложи и заверен актуален учредителен акт или устав на организацията. Не забравяйте, че такса за пререгистрацията не се дължи, а документите могат да бъдат подадени и по електронен път чрез сайта на Агенция по вписванията, ако разполагате с електронен подпис.

Желаем успешна и ползотворна година на всички наши партньори от неправителствения сектор!