Период на изпълнение:  05/2018 - 10/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ консултира здравно заведение относно прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, правно-организационни одити на обработваните и събираните от организацията категории лични данни, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, разработване на вътрешно-фирмени правила и др.

Акцент на консултациите е изготвянето на анализ на потоците от данни и анализ на естеството, обхвата, контекста и целите на обработване на лични данни посредством преглед на вътрешни документи и информация и експертна оценка относно:

а) категориите субекти на данни;

б) категориите обработвани лични данни;

в) целите на обработване, включително чрез технологичното портфолио на организацията и съотношението му с обемите от информация и лични данни, които се обработват; и

г) начина и средствата за обработване (описание на хранилища, потоци на данни, процеси и участници), включително информационните потоци и връзки при обмена на информация в организацията и между организацията и трети страни, мястото на обработване, сроковете на обработване и лицата, които обработват или на които се разкриват тези лични данни.