Обучение „Електронно правосъдие - регулация, новости, бъдещи проекти“

Проекти


Период на изпълнение:  11/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, води обучение на тема „Електронно правосъдие - регулация, новости, бъдещи проекти“ за съдии и съдебни служители, което има за цел да запознае участниците с новата законодателна рамка в областта на електронното правосъдие в България, като представи ключови понятия, основни положения, специфики на работа на съдилищата и нови инструменти, залегнали в изискванията към органите на съдебната власт за извършване на удостоверителни изявления, издаване на актове и извършване на всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма.


Сфери на дейност