Обучение „Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз“, проект CONSTANT


Период на провеждане:  28-30.06.2017
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Лора Андонова, Кирил Пангелов, адв. Иван Георгиев

Между 28 и 30 юни 2017 г. в Бургас се проведе второто обучение в рамките на проект CONSTANT, организирано от Фондация „ЛИБРе“.

Централна тема в обучението бяха исковете за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз, с ключови въпроси като:

Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията;

роля на Практическото ръководство на ЕК за определяне от националния съдия на вредите от нарушения на конкурентното право;

взаимодействие между частното и публичното прилагане на правилата на конкурентното право;

паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право;

компетентност и приложимо право по дела за прилагане на европейското конкурентно право; и други.

В обучението се включиха 20 национални съдии, които се запознаха с теоритичните основи по темата и активно се включиха в обсъждания на казуси от националната практика и практиката на Съда на Европейските общности.

Лектори на обучението бяха:

Лора Андонова - икономист и експерт по конкурентно право, с повече от 10 години практически опит в областта.

Кирил Пангелов - юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

адв. Иван Георгиев - бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право.

Практическият подход при представяне на информацията и проведените дискусии по казуси бяха оценени като силни елементи от обучението. Позитивни коментари бяха получени и относно цялостната координация на събитието и онлайн платформата на проекта: http://www.constantproject.eu.

Следете сайта на проект CONSTANT, където ще можете да се запознаете с материалите от обученията след приключването им.


Проект ‘CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’ (‘CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges’) цели да адресира нуждата от практически ориентирани обучения за магистрати в България относно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, исковете за обезщетение при нарушаване на антитръстовите правила, както и икономическите основи на конкуренцията.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989.