Представители на екипа на Фондация „ЛИБРе“ са членове на Международната асоциация на професионалистите в областта на неприкосновеността (IAPP) - най-мащабната световна общност, посветена на неприкосновеността на личното пространство и защитата на личните данни. Асоциацията предоставя ресурси и обучение и подпомага специалистите в успешното управление на личните данни и на свързаните с тях рискове за неприкосновеността.

Неприкосновеността на личното пространство и защитата на личните данни са основна сфера на дейност за Фондация „ЛИБРе“. Наред с консултациите, които експертите ни предоставят на малки и средни предприятия и юридически лица с нестопанска цел, инициираме и дейности за цялостно повишаване на осведомеността в обществото, като серията от кратки анимирани видео материали в областта на защитата на личното пространство, публикувана в началото на 2017 г.


От януари 2017 г. Фондация "ЛИБРе" е част от европейската Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии (Digital Skills and Jobs Coalition). Коалицията обединява различни партньори (държави-членки, компании, социални партньори, неправителствени организации и образователни институции) в усилията да се удовлетвори търсенето на цифрови умения в Европа, които са важна част от днешното цифрово общество и икономика.

В ЛИБРе отчитаме, че целите и принципите в Хартата на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии отговарят на нашите мисия и ценности. Ето защо решихме да дадем своя доброволен принос към европейските усилия за:

Образование и обучение за младите хора в цифрови професии, така че да има достатъчно талантливи млади професионалисти, с активно дамско участие, готови да започнат работа и да запълнят нарастващия брой незаети позиции за ИКТ специалисти в Европа.

Повишаване квалификацията и преквалификация на работната сила в Европа към необходимите цифрови компетенции, осигуряващи продуктивност на работното място и конкурентоспособност при кандидатстване за работа.

Модернизиране на образователната ни система, за да бъде тя адекватна в цифровия век, като се включат цифровите умения на всички нива на обучение.

Подобряване на цифровите умения на всички граждани, за да имат активна роля в модерното общество, както и засилване на социалното приобщаване.

Повече информация и полезни ресурси можете да намерите на уеб страницата на коалицията.


LexConverge е консорциум от водещи академични и изследователски центрове и правни организации, който развива интердисциплинарна дейност във връзка с правните аспекти на възникващите и изменящите се технологии. С присъствие във всяка страна-членка на ЕС, както и с нарастващо участие от Африка, Австралия и Северна Америка, LexConverge цели да улесни формирането на мултидисциплинарни екипи за осъществяването на консултации и изследователски проекти.

Основната цел на LexConverge е да събере на едно място учени и практикуващи за развиване на съвместна работа и разработване на предложения за изследователски проекти към финансиращи институции като Европейската комисия и др. Консорциумът също така предоставя платформа за дискусии и сътрудничество в развитието на интердисциплинарна изследователска работа по въпроси в сферата на правото и технологиите.

Експертите на Фондация „ЛИБРе имат дългогодишен опит като част от LexConverge и са доказали професионализма си в работата по проекти, свързани с регулиране на цифровото общество, сигурност, защита на личния живот и други сфери. От 2015 г. Фондация "ЛИБРе" e и институционален партньор на LexConverge.

Следете страницата Новини за актуална информация по съвместните ни дейности.