В съответствие с предложения нов Основен регламент, за който на 22 декември 2017 г. беше постигнато политическо споразумение между Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент, компетентността на ЕС беше разширена, за да обхване регулирането на всички системи за гражданско безпилотно въздухоплаване, независимо от максималната им излетна маса. Целта на най-новото становище на ЕАСА е да се създаде нова регулаторна рамка, която да определя мерките за намаляване на риска от операции в:

„отворена“ категория - чрез комбинация от ограничения, експлоатационни правила, изисквания за компетентност на отдалечения пилот, както и технически изисквания за безпилотни летателни апарати, така че операторът на безпилотния летателен апарат да може да извършва операциите без предварително разрешение от компетентния орган или без представяне на декларация; и

„специфична“ категория, чрез система, която включва оценка на риска, извършена от оператора на безпилотния летателен апарат преди започване на операция, от оператор, отговарящ на стандартен сценарий, или оператор, притежаващ сертификат с привилегии.

Освен това настоящото становище има за цел да:

въведе регулаторна рамка - ориентирана към операциите, пропорционална, основаваща се на риска и изпълнението, за всички операции с безпилотни летателни апарати от „отворените“ и „специфичните“ категории;

осигури високо и уеднаквено ниво на безопасност за операциите с безпилотни летателни апарати;

насърчи на развитието на пазара на на безпилотни летателни апарати; и

допринесе за преодоляването на опасенията на гражданите относно сигурността, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и опазването на околната среда.

Предложените регламенти ще предоставят гъвкавост на държавите-членки, главно като им позволяват да създават зони на техните територии, където използването на на безпилотни летателни апарати би било забранено, ограничено или, напротив, улеснено. Съгласно новия основен регламент маркировката ‘СЕ‘ гарантира съответствие с техническите изисквания за масово произвежданите безпилотни летателни апарати, работещи в категорията „отворени“. Предлагат се два акта: делегиран акт, който определя условията за предоставяне на безпилотни летателни апарати на пазара и условията за операции на безпилотни летателни апарати, извършвани от оператор от държава извън ЕС, и правила за прилагане, които определят условията за работа с безпилотни летателни апарати и условията за регистрация. Очаква се предложената регулаторна рамка да повиши нивото на безопасност на безпилотните летателни апарати, да хармонизира законодателството между държавите-членки на ЕС и да създаде пазар на ЕС, който да намали разходите за безпилотни летателни апарати и да позволи трансгранични операции.

Източник: EASA