Първото обучение в рамките на проект CONSTANT, организирано от Фондация „ЛИБРе“, се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 14 и 16 юни 2017 г.

Обучението, в което се включиха 21 национални съдии, беше посветено на темата „Държавните помощи и националният съд“. В рамките на три последователни дни се разгледаха въпроси, свързани с:

Държавните помощи в конкурентната политика на ЕС

Икономическите основи на държавните помощи

Понятие за „държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар“

Помощи със социален характер

Помощи за услуги от общ икономически интерес

Вреди по дела, свързани с държавни помощи

Частно прилагане на правилата за държавни помощи

Приложение на правилата на ЕС за държавни помощи на пазара на широколентов достъп до интернет, и други.

Участниците активно се включваха и в обсъждания на казуси от националната практика и практиката на Съда на Европейските общности. Те оцениха високо експертизата и опита на лекторите в обучението:

Кирил Пангелов – юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)

адв. Иван Георгиев – бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право

д-р Младен Младенов – юрист, магистър по публични финанси и магистър по управленски науки, доктор по политология

адв. Хайн Хоббелен – юрист и водещ консултант по европейско и нидерландско конкурентно право.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насочнест и дискусиите по конкретни казуси. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Следете сайта на проект CONSTANT, където ще можете да се запознаете с материалите от обученията след приключването им.

Проект ‘CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’ (‘CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges’) цели да адресира нуждата от практически ориентирани обучения за магистрати в България относно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, исковете за обезщетение при нарушаване на антитръстовите правила, както и икономическите основи на конкуренцията.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

За допълнителни въпроси можете да се свържете с екипа на Фондация „ЛИБРе“, иницииращ и координиращ проект CONSTANT на адрес office@libreresearchgroup.org