Европейското съдебнo обучение обхваща обучението на специалисти от сектор „Правосъдие“ (съдии, прокурори, съдебни служители, съдебни изпълнители, адвокати, нотариуси, медиатори, преводачи, съдебни експерти, служители към управление на затворите, пробационни служители) относно инструментите на съдебното сътрудничество в ЕС, Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека и основните ценности на ЕС като върховенството на закона.

Обучението на специалисти от сектор „Правосъдие“ по право на ЕС е от съществено значение за гарантиране на правилното и съгласувано прилагане на правото на ЕС и безпроблемното трансгранично съдебно производство. През 2011 г. Европейската комисия прие дългосрочна Стратегия за европейско съдебно обучение, която постави конкретни цели за обучение до 2020 г.

На 1 февруари 2018 г. ЕС обяви обществено допитване, за да събере мнението на заинтересованите страни относно Европейската стратегия за съдебно обучение от 2011 г., както и относно Европейската стратегия за съдебно обучение за периода 2019-2025 г.

Въпросникът е достъпен на английски, френски и немски език. Обратна връзка може да бъдат подадени на всеки от официалните езици на ЕС.

Тази обществена консултация се допълва от целеви въпросник, адресиран до основните заинтересовани страни (доставчици на обучение за специалисти в областта на правосъдието, представители на юридическите професии и асоциации на специалисти в областта на правосъдието на европейско ниво), достъпна тук.

Повече информация за обществената консултация можете да намерите на уебсайта на ЕК.