На 3 август 2017 г. пленумът на Висшия съдебен съвет прие проект на Наредба № 6 за реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма след съгласуване с председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ и с министъра на правосъдието. Той е изготвен от работна група, създадена с решение на Пленума по Протокол № 27/07.07.2016 г., на основание чл. 360 „е“ от Закона за съдебната власт. Ключово участие в работната група има Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“.

Наредбата поставя рамката, върху която да стъпи електронното правосъдие в страната.

С нея се поставят изискванията към интернет сайтовете на органите на съдебната власт; техническите изисквания за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма и начините за извършването им; форматите и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електронните документи, изпращани към и от органите на съдебната власт, както и начините за подаването им от гражданите и организациите; форматите на сканираните документи и на другите електронни доказателства, съхранявани по електронните дела.

Наредбата урежда начините на плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната власт; техническите изисквания към потребителските, машинните и други интерфейси на информационните системи, използвани от органите на съдебната власт; електронните адреси, на които могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт, в зависимост от определените начини на извършване на процесуални действия и удостоверителни изявения; изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, включително изискванията за интерфейси, стандарти за обмен, формати на предаваните електронни документи и начина на обмен между органите на съдебната власт.

В нея се визират правилата относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на електронни документи с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи обществени услуги, и с административните органи съгласно Закона за електронното управление.

[Източник: Висш съдебен съвет]

Наредба № 6 за реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма е обнародвана в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017 г.
Електронното правосъдие е ключова сфера на дейност за Фондация „ЛИБРе“. Запознайте се с поредицата разглеждаща развитието на концепцията за електронно правосъдие в България, публикувана в онлайн изданието LIBRe Stories: Електронното правосъдие отново е на дневен ред – 7 години по-късно, Електронно правосъдие в норми и Електронно правосъдие в срокове – с автор Александра Цветкова.