Фондация „ЛИБРе“ предоставя правно-организационно консултиране на малки и средни предприятия и юридически лица с нестопанска цел за прилагането на законодателството в областта на информационните технологии за развитие на обхвата на услугите и дейностите, извършвани от организациите, включително, но не само: развитие на ИТ системи и приложения, разработване на политики в областта на електронната търговия, консултации по въпроси в областта на неприкосновеността на личния живот, интелектуалната собственост, и т.н.

По-специално предоставяме консултации в областите:

Електронна търговия и услуги на информационното общество:

(правни) консултации и анализи по приложното поле на Закона за електронната търговия относно изискванията към доставчиците на услуги на информационното общество и защита на потребителите;

(правни) консултации и анализи във връзка с реализирането на права и задължения на доставчици и потребители при използването на електронни средства за комуникация.

Електронни разплащателни инструменти:

(правни) консултации относно задълженията на доставчиците на платежни услуги, изисквания към презгранични плащания, извършвани по електронен път, и електронни пари;

(правни) консултации при реализиране на „smart contracts“.

Интелектуална собственост:

(правни) консултации относно авторски права върху софтуерни приложения и изготвяне на договори за предоставяне на права на използване;

(правни) консултации относно авторски и сродни права върху обекти на авторско право в електронното пространство (музика, филми, електронни книги) и изготвяне на договори за предоставяне на права на използване;

(правни) консултации относно регистрация на национални търговски марки и търговски марки на ЕС.

Консултации във връзка с изготвяне на аудио-визуално рекламно съдържание в съответствие с изискванията на националното право и правото на ЕС.

Режим на управление на информацията:

(правни) консултации относно защитата на личните данни в процеса на проектиране на софтуерни приложения и/или вградени технологии за сигурност и контрол на достъпа до информация и ресурси;

(правни) консултации относно изготвяне на политики и програми за защита на личните данни за администратори на лични данни, длъжностно лице по защита на данните като услуга, и др.;

консултации относно изготвяне на правни документи и процедури, гарантиращи правата на субекти на лични данни, вкл. политики за използване на уебсайтове, политики за използване на „бисквитки“ и др.;

изготвяне на цялостна Програма за защита на личните данни за съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Редизайн на правни документи в областта на електронната търговия, защитата на личните данни и др. с помощта на графични елементи, които илюстрират нагледно съдържанието на документа, правата и задълженията на адресата му, както и развитието на правоотношенията от възникването и развитието до прекратяването им, чрез създаването на алтернативна, достъпна за широката публика версия на документа, която дава ясна представа на съответния потребител за правата и задълженията, които възникват за него.


Вече над 30 частни организации се довериха на нашата експертиза. Може да разгледате изпълнените от нас ангажименти:

Рамкова инициатива за развитие на малки и средни предприятия – за консултации, насочени към юридически лица и индивидуални експерти;

Рамкова инициатива за развитие на юридически лица с нестопанска цел – за консултации, насочени към юридически лица с нестопанска цел.

В случай, че предоставяните услуги ви представляват интерес, може да потърсите екипа на Фондация „ЛИБРе“ за индивидуална оферта за бъдещо сътрудничество.