На 30.01.2018 г. бе оповестен Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/151 на Комисията за определяне на правила за прилагане на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителното уточняване на елементите, които трябва да се вземат предвид от доставчиците на цифрови услуги при управлението на рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи, както и на показателите за определяне на това дали даден инцидент има съществено въздействие. Пълният текст може да откриете тук.

Новоприетият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и ще се прилага от 10 май 2018 г.