Комисията публикува своя Доклад към Европейския парламент и Съвета относно оценката на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) е център на компетентност за киберсигурност в Европа. Дейностите на ENISA са съсредоточени в три ключови области:

  • Предосставяне на препоръки
  • Подпомагане изработването и изпълнението на политики
  • Практическа работа, в която ENISA си сътрудничи пряко с оперативните екипи в целия ЕС

ENISA е създадена през 2004 г., като нейният мандат се подновява периодично. Настоящият мандат на ENISA е определен в Регламент (ЕС) № 526/20131 ("Регламент за ENISA") и изтича на 19 юни 2020 г.

Оценката се основава на определяне ефективността, ефикасността, взаимовръзките, уместността и добавената стойност за ЕС на Агенцията, като се имат предвид нейните резултати, управление, вътрешна организационна структура и работни практики.

Основните констатации в доклада извеждат резултатите от работата на Агенцията, постигнати в контекста на редица предизвикателства, сред които липса на ресурси и динамичното развитие на заплахите за киберсигурността. Изказва се наблюдение, че настоящият мандат не предоставя на ENISA необходимите инструменти за справяне със сегашните и бъдещите предизвикателства, свързани с киберсигурността.


Продължете към обобщението на доклада на Комисията и препоръките, предоставени към настоящите и новите мандати на ENISA.