Комисията публикува Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз. Целта на тази инициатива е да се постигне по-конкурентен и интегриран пазар на ЕС за услуги и дейности свързани със съхранението и обработката на данни.

Новите цифрови технологии, като cloud computing, big data, изкуствения интелект и интернет на нещата, позволяват икономии от мащаба и развиват нови услуги. Те предлагат редица ползи за потребителите, като гъвкавост, производителност, скорост на внедряване и автономия, напр. чрез машинно обучение.

Както се посочва в съобщението от 2017 г. "Изграждане на европейска информационна икономика", през 2016 г. стойността на пазара на данни в ЕС се изчислява на почти 60 милиарда евро, което показва растеж от 9,5% в сравнение с 2015 г. Според проучване, пазарът на данни в ЕС може да възлезе на повече от 106 милиарда евро през 2020 г.

За да се отключи този потенциал, предложението включва решение в краткосрочен план по следните въпроси:

Подобряване на мобилността на данните през границите на единния пазар, която днес е лимитирана в много държави-членки поради ограничения за локализация или правна несигурност на пазара;

Гарантиране, че при осъществяването на свободния поток от данни в държавите-членки, отговорността на частните страни да предоставят данни за целите на регулаторния контрол остава непроменена, тъй като доверието е ключов елемент в развитието на икономиката на данните;

Улесняване смяната на доставчици на услуги и прехвърлянето на данни, тъй като това е от ключово значение за развитието на конкурентен пазар на „cloud“ услугите в ЕС и е от особено значение за малките и средни предприятия, като същевременно не се създава тежест за доставчиците на услуги и не се нарушава пазарът;

Постигане на продължаващ напредък в областта на сигурността на данните и „cloud“ услугите, за да се увеличи доверието и да се избегне фрагментирането на единния пазар в резултат на различните подходи в държавите-членки.

Продължете към пълния текст на предложението за регламент, който може да бъде намерен тук.