На 12 декември 2017 г. Работната група по член 29 (The Article 29 Working Party) стартира обществено допитване относно публикуваните от тях Насоки по отношение на съгласието ("насоките за съгласие", Guidelines on consent) и прозрачността ("насоките за прозрачност", Guidelines on Transparency), във връзка с Общия регламент относно защитата на данните (по-известен като GDPR). По-специално, насоките предоставят списък от практически принципи и тълкуване на понятието съгласие и новото задължение за прозрачност по отношение на обработката на лични данни съгласно Общия регламент.

Във връзка с насоките за съгласие, работната група подчертава, че съществуващите към момента становища относно съгласието продължават да бъдат приложими, поради което те ще бъдат разширени, вместо напълно заменени. В този смисъл, Работната група по член 29 разглежда елементите на получаване на валидно съгласие, както и допълнителни условия, като например тежестта на доказване на администраторите на данни за демонстриране на съгласие и гарантиране, че съгласието може да бъде оттеглено от субекта на данните по всяко време и със същата лекота, с която е било дадено.

Освен това насоките за съгласие предоставят допълнителен анализ на други теми, включително съгласието, получено съгласно Директивата за защита на данните (95/46 / EC) и съгласието, дадено от дете.

По отношение на насоките за прозрачност, работната група предоставя подробно тълкуване на членове 12, 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните, както и примери и най-добри практики във връзка с основните елементи на прозрачността. Освен това насоките за прозрачност разглеждат упражняването на правата на субектите на данни и свързаните с тях изключения от задължението за предоставяне на информация. Работната група по член 29 също така предоставя график на коментарите си относно изискванията за информация, заедно със съответните разпоредби по членове 13 и 14 от Общия регламент.

Заинтересованите страни могат да изпратят своите коментари до 23 януари 2018 г. на JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu и presidenceg29@cnil.fr.