Организираната от Европейската комисия публичната консултация ще продължи до 5 януари 2018 г. Въпросникът е достъпен на повечето официални езици на ЕС.

Консултацията е насочена към транспортни оператори и водачи (включително организации на водачите на превозни средства и потребителски организации), производители и доставчици на автомобили, доставчици на кооперативни интелигентни транспортни системи и услуги, доставчици на телекомуникационни услуги, пътни и транспортни органи, представители на публичната администрация, както и други заинтересовани лица - граждани на ЕС.

В много отношения днешните автомобили вече са свързани устройства. В най-близко бъдеще обаче те също така ще взаимодействат помежду си, с пътната инфраструктура и евентуално с други устройства и ще бъдат част от екосистемата за кооперативна, свързана и автоматизирана мобилност. Именно това взаимодействие е областта на действие на кооперативните интелигентни транспортни системи (C-ITS).

Стратегията на ЕС за кооперативните интелигентни транспортни системи от 2016 г. предвижда необходимостта от изменение и допълнение на Директива 2010/40/EС (Директива относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт) за аспектите, при които е необходима правна сигурност, чрез изготвянето на делегиран регламент относно C-ITS.

Въпросникът е достъпен на следния линк.