Целта на ръководството е да помогне на държавите-членки да изградят своя административен капацитет, така че те да бъдат в състояние да предприемат структурни реформи, да преминат през пълната цифрова трансформация на своите правителства или да модернизират своята съдебна система.

Версията от 2017 г. "Качество на публичните администрации - инструментариум за практикуващите" обхваща аспекти като изготвяне на политики, бизнес среда, предоставяне на услуги и включва над 200 казуса, много от които идват от електронното управление. Брошурата е резултат от съвместното усилие на междуведомствената група за качеството на публичната администрация и иновациите, която се състои от различни генерални дирекции на Европейската комисия.

Във връзка с електронното правителство, от съществена важност е тема 5 "Обслужване и цифровизация". Тази тема изследва как администрациите могат по-добре да разберат нуждите и очакванията на потребителите, да подобрят процесите и да опростят администрирането, да улеснят достъпа до услуги, да се възползват от предимствата на електронното управление, оперативната съвместимост, към "дигитално по подразбиране" и "отворено по подразбиране" регистриране на данни, да се ангажират със стандартите за обслужване, да измерват удовлетвореността и да управляват по-ефективно своя набор от услуги.

Основните изводи от ръководството по отношение на електронното правителство са:


Преобразуване на публичния сектор

Поставяне на потребителите в центъра

Сътрудничество и оперативна съвместимост

Прилагане на политиките на практика