На база на проведената обществена консултация във връзка с Директива 96/9/ ЕО относно правната защита на базите данни, се наблюдават следните общи предварителни тенденции:

Повече от половината от далите отговор считат, че първоначалните цели на директивата все още са в съответствие с нуждите на Европейския съюз. Въпреки това, гледните точки са разделени по отношение на това дали директивата е постигнала своята цел да защитава голямото разнообразие от бази данни.

По отношение на правото sui generis, повече от половината от далите отговор смятат, че защитава достатъчно инвестициите, направени при създаването, актуализирането и поддържането на бази данни. Въпреки това, становищата са разделени по отношение на това дали настоящият обхват на правото sui generis все още е задоволителен. Получените отговори са съсредоточени, наред с други въпроси, върху това дали правото sui generis е довело до повече правна сигурност за производителите и потребителите на бази данни (по-специално относно това в кои случаи са защитени базите данни и в кои случаи действията на потребителите са законни).

Мненията относно това дали директивата постига добър баланс между правата и интересите на притежателите на права и потребителите, както и във връзка с въздействието на правото sui generis върху повторното използване на данните също се разминават.

Също така не съществува ясен консенсус за това кой подход трябва да има предимство, за да се постигне подходящ баланс между правата на собствениците на бази данни и нуждите на потребителите. Голям брой от далите отговор отчитат предимства при обмислянето на изменение на правото sui generis, докато други смятат, че не следва да се предлага промяна в политиката.

Обществената консултация получи общо 113 отговора: 83 от организации и 30 от частни лица. Най-голям брой отговори са получени от Германия, Белгия и Обединеното кралство.


По отношение на отговорите от страна на организации, най-голям дял от попълнилите анкетата представляват търговски асоциации и бизнеса, следвани от организации, представляващи гражданското общество и неправителствени организации. Не са получени отговори от националните администрации или националните регулатори, нито от потребителски организации.


Към настоящия момент Комисията анализира по-задълбочено получените отговори с цел публикуване на обобщен отчет. Резултатите ще допринесат за последваща оценка на Директивата, като същевременно анализират възможните нужди от корекции.